Zápis do základnej školy

Odporúčania k zápisu do základnej školy

   Dňom 15. januára 2015 sa na základných školách začínajú zápisy do 1. ročníka.  Pravidlá pre jeho realizáciu sa pre tento školský rok nemenia a preto chceme len zdôrazniť, aby sa pri zápise postupovalo maximálne  zodpovedne pri posudzovaní školskej spôsobilosti. Pokračovať v čítaní

Odporúčania k prijímacím skúškam do stredných škôl

Prijímacie konanie sa uskutočňuje v súlade s § 62 – § 71 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa  zákona č. 324/2012 Z. z.

Riaditeľ spolu s pedagogickou radou určí formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah podľa učebných osnov základnej školy. Určí kritéria na úspešné a neúspešné vykonanie skúšky ako aj ostatné podmienky prijatia na štúdium. Pokračovať v čítaní