Odporúčania k prijímacím skúškam do stredných škôl

Prijímacie konanie sa uskutočňuje v súlade s § 62 – § 71 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa  zákona č. 184/2009 Z. z.

Riaditeľ spolu s pedagogickou radou určí formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah podľa učebných osnov základnej školy. Určí kritéria na úspešné a neúspešné vykonanie skúšky ako aj ostatné podmienky prijatia na štúdium.

Pokračovať v čítaní „Odporúčania k prijímacím skúškam do stredných škôl“

Nové materiály

Počas tohto školského roka sa aktualizovali niektoré materiály: Návrh na prijatie žiaka so ŠVVP a Žiak s poruchami správania v ZŠ a SŠ. Ich aktualizované znenie nájdete aj na našej stránke v sekcii Materiály pre školy.