Nové materiály

Počas tohto školského roka sa aktualizovali niektoré materiály: Návrh na prijatie žiaka so ŠVVP a Žiak s poruchami správania v ZŠ a SŠ. Ich aktualizované znenie nájdete aj na našej stránke v sekcii Materiály pre školy.