Vzdelávanie nadaných detí

(Riaditeľom PPP,spolupracujúcich so ZŠ realizujúcimi Projekt alternatívnej starostlivosti o nadané deti)

 Vážené pani riaditeľky, páni riaditelia,

na základe požiadaviek riaditeľov základných škôl zo všetkých miest na Slovensku, kde sa realizuje Projekt alternatívnej starostlivosti o nadané deti a po konzultáciách so zodpovednými pracovníkmi MŠ – SR i VÚDPaPu Vám oznamujeme, že pripravujeme stretnutie psychológov resp. riaditeľov PPP a riaditeľov ZŠ z miest, kde sú triedy pre nadané deti, ktoré koordinuje PhDr. J. Laznibatová, CSc.

Zároveň si dovoľujeme Vás informovať že pokusné overovanie Projektu, ktoré sa realizovalo od 1.9.1993 do 30.6.2007 ako najdlhšie v našom školstve bolo 22. 5. 2007 oficiálne vyhodnotené. Oficiálne vyhodnotenie sa uskutočnilo na odborno – metodickom seminári, za prítomnosti zástupcov troch gestorských pracovísk a to ŠPÚ, PdF–UK Bratislava, VÚDPaP-u, zástupcov Ministerstva školstva ako i zástupcov eurokomisára pre vzdelávanie v Rade Európy

J. Figeľa, a zároveň i za prítomnosti ďalších odborníkov, riaditeľov škôl, pedagógov, psychológov a rodičov.

Výsledky pokusného overovania Projektu boli zo strany všetkých troch gestorov vyhodnotené ako prínosné a úspešné. Na základe pokusného overovania boli schválené alternatívne učebné plány, ktoré sa overovali na troch úrovniach. Ide o tieto učebné plány:

1. UP a doplnok k učebným osnovám pre 1. až 4. ročník základnej školy pre žiakov s intelektovým nadaním, schválilo MŠ – SR 17. 8. 2007, schvaľovacou doložkou č.: CD – 2007 – 16094/33586 – 1 : 095 s platnosťou od 1. septembra 2007.

2. UP pre 5. – 9. ročník základnej školy pre žiakov s intelektovým nadaním schválilo

MŠ – SR dňa 11. septembra 2007 schvaľovacia doložka:

č.: CD – 2007 – 16821/35023 – 1 : 914 s platnosťou od 15. septembra 2007.

3. UP pre gymnázium s osemročným štúdiom pre žiakov s intelektovým nadaním schválilo MŠ –SR 11. septembra 2007 schvaľovacia doložka: č.: CD – 2007 – 16822/35024 – 1 : 914 s platnosťou od 15. septembra 2007.

Podľa týchto učebných plánov a novovytvorenej metodiky edukácie sa pracuje vo všetkých triedach, pričom sa jedná o školu a triedy s rozšírením, obohatením, prehĺbením učiva a zvýšenou psychologickou starostlivosťou, resp. psychologickým prístupom. K tomu absolvujú učitelia špecializované semináre pod metodickým usmernením ŠpMNDaG v Bratislave.

Naša škola rieši už tretí trojročný cyklus problematiky vzdelávania a podporovania intelektovo nadaných detí v rámci Projektu Sokrates so štyrmi ďalšími zahraničnými školami z Viedne – Rakúsko, Wűrzburgu a Meisenu – Nemecko a Nijmeegenu – Holandsko, kde pôsobia gymnáziá pre nadaných žiakov. Avšak iba škola v Bratislave predstavuje jedinečný komplexný systém vzdelávania intelektovo nadaných od 6 do 18 rokov. Túto jedinečnosť našej školy a jej dosiahnuté výsledky akceptujú aj odborníci zo zahraničia. Práve preto bola ako jediná škola predstavená na európskej konferencii o vzdelávaní nadaných v novembri 2007 v Bruseli.

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam Vám týmto oznamujeme, že na Slovensku popri integrovanej forme vzdelávania (1.– 4. roč.) oficiálne existuje druhý variant vzdelávania intelektovo nadaných detí, ktorý poskytuje kontinuálne vzdelávanie nadaných od prvej triedy po maturitu, resp. od 1. – 9. ročník základnej školy komplexne Táto forma vzdelávania nadaných predstavuje samostatný prvok v našom vzdelávacom systéme, má presne stanovené pravidlá, formy a metódy práce, pretože počas 14 rokov pokusného overovania sa jednalo o rozpracovanie všetkých aspektov práce s nadanými žiakmi a to v rámci interdisciplinárneho prístupu psychológov, pedagógov a lekárov. Oficiálny názov nového vzdelávacieho programu je Program APROGEN (alternatívny program edukácie nadaných). Zodpovedným koordinátorom je PhDr. J. Laznibatová CSc. V súčasnosti sa realizuje v 29 krajských a okresných mestách na Slovensku. Aktuálne je v tomto vzdelávacom programe zaradených 3 200 žiakov.

Alternatívne prístupy k vzdelávaniu nadaných žiakov sa ukázali ako nosné najmä kvôli efektívnemu využívaniu psychologických poznatkov. K vysokej efektivite celej alternatívnej formy edukácie prispelo i vytváranie nových učebných materiálov, špeciálne pripravených pre populáciu intelektovo nadaných žiakov. Rovnako zásady a princípy, t.j. metodika práce ako i výbery žiakov boli rozpracované na ŠpMNDaG v Bratislave pod vedením autorky Projektu.

Na základe poznatkov o výsledkoch práce s intelektovo nadanými žiakmi sa podarilo populáciu nadaných žiakov etablovať ako samostatnú skupinu, čo akceptovalo aj Ministerstvo školstva. Práve preto sme v rámci nového Zákona o výchove a vzdelávaní boli zaradení do skupiny „nadaní a talentovaní žiaci“ (športovo, umelecky, intelektovo nadaní). Zákon bol schválený 5.3.2008. Je to historicky dôležitá udalosť pre starostlivosť a podporovanie intelektovo nadaných žiakov u nás, čo doteraz nebolo legislatívne ošetrené. Keďže sa pritom vychádzalo z našich poznatkov a skúseností chceme len pripomenúť, že v rámci tejto koncepcie má dôležitú úlohu vo výchovnom a vzdelávacom procese rovnako pedagóg, ako aj psychológ. Preto Vás prosíme o čo najaktívnejšie sa zaangažovať do tejto relatívne novej problematiky v ktorej ako Slovensko máme aj v rámci Európy isté prvenstvo pretože:

1. nikto nemá viac teoretických, ale najmä praktických skúseností z práce s nadanými žiakmi ako my,

2. nikto nemá celý komplexný vzdelávací model intelektovo nadaných žiakov, od prvej triedy po maturitu,

3. nikto nemá viac ako 3 200 žiakov psychologicky diagnostikovaných, ktorí sa vzdelávajú podľa novej alternatívnej formy edukácie.

Preto Vás žiadame o akceptovanie tejto koncepcie a o spoločný synergický efekt zainteresovaných psychológov v prospech výchovy a vzdelávania nadaných na Slovensku.

Psychologický záber t.j. psychologická diagnostika a na jej základe výbery žiakov do tried boli stanovené už na začiatku Projektu v r. 1993 a to pomocou dostupných psychologických testov (PDW, Terman – Binet). Od r. 2007 je na psychologických poradniach k dispozícii nová verzia testy WISC – III. Vzhľadom k aktuálnej situácii Vám ako koordinačné pracovisko podávame nasledovné informácie a pokyny pre kvalitný priebeh psychologického vyšetrovania:

1. Všetky deti, ktorých rodičia majú záujem o zaradenie do tried pre nadané deti musia byť vyšetrené testom WISC – III. Diagnostika sa robí len testom WISC – III a kópia záznamového hárku sa zasiela na ŠpMNDaG .

2. Použitie testu WISC – III je obmedzené na vekové kategórie od 6 rokov, čím vzniká problém otestovania detí mladších, ktoré sú súčasťou výberu, preto platí nasledovné:

a) pri deťoch mladších ako 6 rokov je potrebné vyhodnocovať test ako u 6 ročných, so zvýraznením veku dieťaťa,

b) odporúčame robiť vyšetrenie detí od vekovo najstarších, to znamená v prvej fáze sa uprednostnia, resp. pozývajú na vyšetrenie najstaršie deti. O tomto je potrebné primeraným spôsobom informovať rodičov v tom zmysle, aby to akceptovali a aby neboli vekovo mladšie deti znevýhodnené.

3. Na doplnenie vyšetrenia je potrebné urobiť kresby postavy a stromu a doložiť k výsledkom testov.

4. Na kópii záznamového hárku WISC – III je potrebné uviesť stručne prejavy správania dieťaťa (poruchy učenia, ADHD, komunikácia, sociálno – emocionálne prejavy), ktoré sú evidentné na základe pozorovania psychológa počas psychologického vyšetrenia.

5. Nieje potrebné klásť extrémne veľký dôraz na úroveň sociálneho a emocionálneho vývinu a rovnako ani na úroveň motorických zručností. Tieto úrovne a zručnosti je treba len zaznamenať a ďalej ich bude rozvíjať škola. Je tiež nutné zohľadňovať špecifiká vývinu nadaných detí.

6. Dôležité je obrátiť pozornosť na samotnú intelektovú úroveň dieťaťa, jeho schopnosť reagovania na položené otázky, prípadne na ním kladené otázky (prosíme zaznamenať, ak sú výnimočné).

7. Pretože test WISC – III sa používa tento rok na všetkých PPP prvý raz, prosíme Vás o pomoc pri odsledovaní tohto pilotného ročníka v komplexnej podobe a zaslatie výsledkov celej vzorky vyšetrených detí hlásiacich sa do tried pre nadané deti, t.j. aj detí, ktoré nespĺňajú kritérium.

8. Žiadame Vás, aby ste kvôli objektivite a exaktnosti výberových postupov poverili na svojej PPP len jedného pracovníka zodpovedného za výbery, aby jeden človek mal globálny prehľad o vyšetrenej vzorke detí vo Vašom meste, resp. v danej lokalite.

9. Výbery detí do tried v Programe APROGEN pomocou WISC – III sa overujú prvý raz na celej vzorke detí – budúcich potenciálnych prvákov do tried pre nadané deti. Je nevyhnutné zmapovať celý súbor nielen v Bratislave (kde je prihlásených viac ako 120 detí) ale aj vo všetkých ostatných mestách na Slovensku, kde sa Program APROGEN aplikuje.

10. Až po detailnejšej analýze získaných výsledkov od všetkých vyšetrených detí sa spresní, resp. určí aktuálne kritérium pre zaradenie nadaných detí do tried s Programom APROGEN.

11. Po analýze, štatistickom spracovaní a vyhodnotení tohto ročníka budeme môcť spresniť finálny postup pre psychológov (kritérium nadania, úroveň IQ, atď.). O výsledkoch Vás budeme informovať a zároveň pripravujeme odborné stretnutie psychológov i riaditeľov škôl. Aby sa zefektívnila vzájomná prepojenosť a spolupráca.

12. Zároveň Vás prosíme o Váš pozitívny postoj a minimalizovanie negatívnych resp. ambivalentných reakcií voči tomuto typu vzdelávania nadaných detí. Sťažnosti niektorých rodičov potvrdzujú, že sa jedná o nekompetentný a neodborný postup práce niektorých psychológov. Je potrebné v danej situácii byť zodpovedným a vysoko kompetentným pracovníkom.

13. Na záver dovoľujeme si Vás pozvať na V. medzinárodnú konferenciu o nadaní pod názvom „Od rozvíjania nadania k rozvíjaniu osobnosti nadaných“, v dňoch 4. – 5. apríla 2008 v hoteli Kormorán v Čilistove pri Bratislave. V rámci konferencie plánujeme informatívne a konzultačné stretnutie s psychológmi tak, ako to bude uvedené v programe konferencie. (príloha) V prípade že Vaša PPP nedisponuje dostatkom finančných prostriedkov prosím, obráťte sa na riaditeľstvo školy s triedami pre nadané deti vo Vašom meste, pretože riaditelia škôl boli ochotní podieľať sa na financovaní našich spoločných pracovných stretnutí.

Tešíme sa na stretnutie s Vami, ale najmä na ďalšiu kvalitnú a efektívnu spoluprácu s Vami.

S pozdravom

 PhDr.J. Laznibatová CSc.

 Bratislava 5.3.2008