Depistáž

Depistáž

Logopedická depistáž

Depistáž realizuje logopéd CPPPaP na základe žiadosti MŠ priamo v MŠ.

Cieľ:   posúdenie vývinu reči, zachytenie prejavov narušenej komunikačnej schopnosti (NKS) a v prípade potreby poskytnutie intervencie, príp. odporučenie do starostlivosti logopéda. Logopéd CPPPaP poskytne poradenstvo s písomnými odporúčaniami pre učiteľky MŠ a rodičov.

Cieľová skupina: 4 – 6 ročné deti MŠ

Rozsah: jednorazové individuálne vyšetrenie v prostredí MŠ

Termín: september – január

Špeciálnopedagogická depistáž a depistáž školskej zrelosti

Depistáž prebieha na základe žiadosti MŠ priamo v prostredí MŠ.

Cieľ:   zmapovanie a zachytenie detí rizikových z hľadiska ŠPU a poskytnutie intervencie v prípade potreby. Výsledky sú prekonzultované s učiteľkami MŠ a rodičmi s poskytnutím poradenstva a písomných odporúčaní na každé dieťa pre učiteľky MŠ aj rodičov. Na základe výsledkov sú vytipované deti na vyšetrenie školskej zrelosti. 

Cieľová skupina:  deti MŠ – predškoláci

Rozsah: jednorazové individuálne vyšetrenie v prostredí MŠ

Termín: október – január