Preventívne aktivity ZŠ

Preventívne skupinové aktivity a preventívne programy pre ZŠ

1. KOZMO a jeho dobrodružstvá

„Kozmo a jeho dobrodružstvá“ je pôvodný slovenský preventívny program, ktorý sa  zameriava na prevenciu detí do 7-8 rokov pred násilným správaním. Cez postavičku kozmonauta Kozma sa deti učia rozpoznávať nevhodné správanie, aby z nich mohli vyrásť dobrí pozemšťania, ktorí sa neposmievajú slabším, nenadávajú si, vedia sa zastať kamarátov, či podeliť sa. 

Preventívny program „Kozmo a jeho dobrodružstvá“ vedie deti hravým spôsobom k empatii, vzájomnej spolupráci a rozvíja ich emocionálnu inteligenciu. Celý program je budovaný na filozofii nenásilnej komunikácie, ktorá nikomu neubližuje, neškatuľkuje a nikoho nestavia do roly obete ani agresora.
Autorom preventívneho programu je Centrum Slniečko, n.o..

Cieľ:  prevencia násilia, agresivity, šikanovania, intolerancie

Cieľová skupina:  žiaci 1. ročníka ZŠ

Forma:    zážitková, interaktívna

Rozsah:   10 stretnutí po 45 minút, stretnutie s rodičmi

Termín:   priebežne

2. FILIPKOVE dobrodružstvá

Preventívny program so zážitkovými aktivitami, hrami a s využitím knihy Filipove dobrodružstvá.

Cieľ:   starostlivosť o svoje zdravie, zdravý životný štýl, prevencia látkových závislostí. Kamarát Filipko rozpráva deťom zážitky z Krajiny zdravia a Zlovestného ostrova a približuje deťom témy ako:  choroba a zdravie, vplyv návykových látok na zdravie, rodinu a život človeka (cigarety, alkohol…), starostlivosť o zdravie

Cieľová skupina:  žiaci 1. ročníka ZŠ

Forma:    zážitková, interaktívna

Rozsah:  5 až 8 stretnutí po 45 minút

Termín:   priebežne

3. ZIPPYHO kamaráti (Zippy’s Friends) 

Dlhodobý preventívny program na prácu s triedou počas školského roku – vytvorený britskou organizáciou Partnership for Children. V súčasnosti prebieha v takmer 30-tich krajinách sveta, v SR je projekt realizovaný od r. 2013 pod záštitou Ligy za duševné zdravie. Témy:  pocity, efektívna komunikácia, vzťahy, vychádzanie s rovesníkmi či súrodencami, požiadanie o pomoc, pomoc sebe a druhým, stratégie riešenia konfliktov, vysporiadanie sa so zmenou a stratou, zvládanie záťažových a nových situácií…

Cieľ:  sociálno-emocionálny rozvoj, rozvíjanie sociálnych a komunikačných zručností, vyjadrovanie emócií, spolupráca, solidarita, súcit, obetavosť, tolerancia a empatia voči potrebám druhých i sebe samému, podpora emocionálnej pohody a vzťahov.

Cieľová skupina:  deti vo veku 5 – 7 rokov, v ZŠ – žiaci 1. a 2. ročníka

Forma:    zážitková, interaktívna

Rozsah:   24 stretnutí – 45 minút každý týždeň. Realizácia celého PP trvá asi 6 mesiacov.

Termín:   priebežne

4. DRUHÝ KROK

Preventívny program realizovaný v SR pod odbornou garanciou OZ PROFKREATIS plus a vďaka podpore spoločnosti GSK, v mnohých krajinách sveta je bežnou súčasťou vyučovacích hodín v školách. 

Cieľ: sociálno-emocionálny rozvoj – rozvíjanie empatie, emocionálnej inteligencie, komunikačných zručností, súdržnosti v triede; zvládanie konfliktov, agresivity a násilia, zvýšenie tolerancie k odlišnostiam – prevencia intolerancie, zdravý rozvoj osobnosti.

Cieľová skupina:  žiaci 1. stupňa ZŠ

Forma:    interaktívna, diskusná

Rozsah:   26 stretnutí po 45 minút.  Realizácia programu trvá približne 6 mesiacov.

Termín:   priebežne

5. Komunikujeme nenásilne

Program postavený na princípoch nenásilnej komunikácie podľa zakladateľa Centra pre nenásilnú komunikáciu v USA M. Rosenberga, ktorý hľadal spôsob ako spolu lepšie vychádzať, ako postupovať v prípade konfliktu a čo najviac minimalizovať násilie.

Cieľ:  rozvíjanie empatie, aktívne počúvanie, vnímanie a nenásilné vyjadrovanie svojich potrieb ako aj vnímanie potrieb druhých;  rozvíjanie emocionálnej inteligencie – emocionálna slovná zásoba, primerané zvládanie emócií a ich nenásilné vyjadrovanie.

Cieľová skupina:  žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ

Forma:    zážitková, interaktívna

Rozsah:   minimálne 3 stretnutia po 90 minút (2 vyučovacie hodiny)

Termín:   priebežne

6. Duševné zdravie, zdravý životný štýl

Cieľ:    oboznámiť žiakov s problematikou duševného zdravia, predchádzať rizikovému správaniu, všetkým formám násilia (sy CAN), poruchám príjmu potravy, sebaubližovaniu a suicidálnemu správaniu;  prevencia vzniku duševných porúch, podpora duševného zdravia a zdravého životného štýlu.  Témy: o duševnom zdraví a chorobe,  ako zvládať stres, keď mi smútok prerastá cez hlavu …

Cieľová skupina:  žiaci 9. ročníka ZŠ

Forma:    prednášková, interaktívna, diskusná, zážitková

Rozsah:   3 až 5 stretnutí/ 90 minút

Termín:   priebežne

7. BODY  IMAGE a sebaponímanie

Akreditovaný program s celoslovenskou pôsobnosťou zameraný na rizikové správanie dospievajúcich vo vzťahu k sebaponímaniu a body imidžu a na prevenciu poruchy príjmu potravy (anorexia, bulímia, obezita), ale aj na sebapoškodzovanie a nadmerné cvičenie.

Cieľ:  pozitívne budovanie zdravého sebaobrazu a debahodnotenia (ideálne a reálne ja), posilňovanie sebaúcty, uvedomenie prienikov medzi poruchami príjmu potravy a zdravým životným štýlom, rozvíjanie kritického myslenia v oblasti vplyvu médií na body imidž.    

Cieľová skupina:  žiaci 7. až 9. ročníka ZŠ

Forma:    zážitková, interaktívna

Rozsah:   3 stretnutia/90 minút

Termín:   priebežne

8. Spolu to zvládneme ľahšie

Cieľ: prevencia závislostí (alkohol, fajčenie, nelegálne drogy), podpora zdravého životného štýlu, posilnenie sebapoznávania, sociálnych a komunikačných zručností potrebných pre zdravé sociálne vzťahy, rozvíjanie konštruktívneho riešenia konfliktov, rozvíjanie schopnosti rozlišovať medzi sociálne pozitívnymi a negatívnymi vplyvmi rovesníckych skupín. Podpora pozitívnej sociálnej klímy v triede, posilnenie spolupatričnosti.

Cieľová skupina:   žiaci 2. stupňa ZŠ  

Forma:    zážitková, interaktívna

Rozsah:   od 4 do 8 stretnutí/90 minút

Termín:   priebežne

9. Práca s triedou

Preventívny program v rámci primárnej prevencie prispôsobený očakávaniam a potrebám objednávateľa (školy) a danej triedy.

Cieľ: vytváranie pravidiel a upevnenie vzťahov v triede, akceptácia, empatia, efektívna komunikácia, prevencia narušených vzťahov, prevencia agresívneho správania, šikanovania, prevencia vzniku látkových a nelátkových závislostí.

Cieľová skupina:  žiacke kolektívy 1. a 2. stupňa ZŠ

Forma:    zážitková

Rozsah:   3 až 6 stretnutí/90 minút  (2 vyučovacie hodiny)

Termín:   priebežne

10. Triednická hodina trochu inak

Preventívna aktivita so žiakmi a triednym učiteľom realizovaná formou komunitného stretnutia s jasnými pravidlami. Ponúka model práce triedneho učiteľa s triedou s jasne vymedzenými a spoločne vytvorenými pravidlami, s otvorenou, priamou a neubližujúcou komunikáciou, efektívnym riešením konfliktových situácií, všímaním si pozitívnych prejavov v správaní.

Cieľ: vytváranie atmosféry otvorenosti, dôvery, bezpečia v triede a posilňovanie vzťahov medzi žiakmi.Otvorená, priama a efektívna komunikácia s

Cieľová skupina:    žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ 

Forma:    zážitková

Rozsah:   1 stretnutie/90 minút  (2 vyučovacie hodiny)

Termín:   priebežne

11. V triede sa chceme cítiť bezpečne – práca s problémovým triednym kolektívom

Práca s triedou, v ktorej sú napäté alebo narušené vzťahy medzi žiakmi navzájom alebo medzi žiakmi a učiteľom, kde sa vyskytuje agresívne správanie, šikanovanie, nedisciplinovanosť apod. Ide o prácu s triedou v rámci sekundárnej prevencie prispôsobenú očakávaniam a potrebám objednávateľa (školy) a danej triedy.

Cieľ:   zorientovať sa v situácii,  zistiť príčinu daného stavu a formou skupinovej práce a spoločných zážitkových aktivít podporiť sociálne vzťahy  a vytvárať atmosféru pre upevňovanie kolektívu.

Cieľová skupina:   žiacke kolektívy 1. a 2. stupňa ZŠ

Forma:    zážitková

Rozsah:   počet a frekvencia stretnutí závisí od závažnosti problému na základe dohody s triednym učiteľom, 1 stretnutie trvá 2 vyučovacie hodiny

Termín:   priebežne

12. Na internete (ne)bezpečne

Cieľ:   preventívna aktivita s cieľom poskytnúť informácie rizikách a nástrahách internetu a sociálnych sietí, ako sa im vyhnúť a používať internet bezpečne, venuje sa aj problematike kyberšikanovania, problematike nadmerného používania mobilov

Cieľová skupina:  žiaci 1. stupňa ZŠ

Forma:   edukatívno – interaktívna, zážitková

Rozsah:  1 stretnutie/90 minút  (2 vyučovacie hodiny)

Termín:   priebežne                                                 

13. Kyberšikanovanie a kybergrooming, bezpečná online komunikácia

Cieľ:  zvýšiť povedomie o existujúcich rizikách virtuálneho priestoru aj citlivosť voči negatívnym javom, poskytnúť prehľad hlavných ohrození vo virtuálnom svete a prehľad spôsobov ako sa pred nimi chrániť. Vysvetliť význam pojmov s dôrazom na nebezpečenstvá, ktoré virtuálny svet predstavuje pre deti a dospievajúcich. Jednotlivé riziká dokresliť reálnymi príkladmi zo SR i zahraničia. Poskytnúť informácie ako sa nestať obeťou nástrah internetu.

Cieľová skupina:  žiaci  2. stupňa ZŠ

Forma:   edukatívno – interaktívna, zážitková

Rozsah:  1 -2 stretnutie/90 minút (2 vyučovacie hodiny)

Termín:   priebežne

14. Buďme k sebe tolerantní

Preventívna aktivita zameraná na problémy intolerantného správania, rôznych foriem násilia, nenávisti voči inakosti, xenofóbie a extrémizmu.

Cieľ:   prevencia intolerancie, extrémizmu, radikalizácie mladých ľudí;  zážitkové aktivity umožňujú žiakom vyjadriť svoj názor na dodržiavanie ľudských práv v našej spoločnosti

Cieľová skupina:  žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ

Forma:   edukatívno – interaktívna, zážitková

Rozsah:  1 – 2 stretnutia/90 minút (2 vyučovacie hodiny)

Termín:   priebežne

15. Čo sme si, to sme si, vypime si? Dievčatá…

Výchovno-vzdelávací projekt občianskeho združenia Športom proti drogám, na ktorom sa aktívne podieľa aj odbor prevencie kriminality a VÚDPaP. 

Preventívna aktivita je zameraná na fenomén dnešnej doby – nadmerné pitie alkoholu mladými  dievčatami, cieľom ktorého je rýchlo a čo najviac sa opiť. Aktuálne prieskumy potvrdzujú, že tínedžerky sa v pití alkoholu vyrovnali chlapcom a výnimkou nie sú ani 10-11 ročné deti. S využitím emotívneho dokumentu spracovaného atraktívnym spôsobom blízkym mladej generácii sú deti interaktívnou formou vedené k uvedomovaniu si rizika požívania alkoholu a jeho možných dôsledkov

Cieľ:  uvedomenie si rizika požívania alkoholu a následkov nezodpovedného požitia alkoholu, edukácia: čo robí alkohol s telom mladého človeka vo vývoji, ako alkohol vplýva na mozog a čo všetko hrozí pri jeho pravidelnom a nadmernom pití.

Cieľová skupina:  13 – 17 roční mladí ľudia s dôrazom na dievčenskú populáciu,

                              v ZŠ – 7. až 9. ročník ZŠ

Forma:   edukatívno – interaktívna, zážitková

Rozsah:  1  – 2 stretnutie/90 minút (2 vyučovacie hodiny)

Termín:   priebežne

16. Nechce sa mi učiť – ako sa učiť efektívne

Skupinová aktivita s triedou.

Cieľ:   skvalitnenie procesu učenia sa žiaka, poznanie osobného štýlu učenia, poznať stratégie efektívneho učenia, motivácia.  Témy:  učenie a čo ho ovplyvňuje, domáca príprava, práca na sebe – zvládanie trémy a strachu

Cieľová skupina:  žiaci 2. stupňa ZŠ

Forma:   edukatívno – interaktívna, zážitková

Rozsah:  1 – 3 stretnutia/90 minút (po 2 vyučovacie hodiny)

Termín:   priebežne

17. Obchodovanie s ľuďmi

Program vypracovaný IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu) v rámci projektu zameraného na prevenciu obchodovania s ľuďmi financovaného MV SR.

Cieľ:  pomôcť žiakom uvedomiť si nebezpečenstvo obchodovania s ľuďmi, poskytnúť informácie o zákonitostiach a charakteristických znakoch obchodovania s ľuďmi, učiť žiakov ako minimalizovať riziká spojené s hľadaním práce a brigád doma či v zahraničí, ako bezpečne cestovať a nestať sa obeťou, posilniť sociálne zručnosti v bežnom  živote.

Cieľová skupina:  žiaci 9. ročníka ZŠ 

Forma:    edukatívno- interaktívna, zážitková

Rozsah:   1 až 3 stretnutia/90 minút

Termín:    máj – jún                     

Prednášky,  besedy  pre žiakov  ZŠ  – podľa požiadaviek školy

Cieľ:  poskytnúť žiakom informácie – majú teda informatívny, edukatívny  charakter a prevažne nemajú  žiaduci efekt na zmenu správania v triedach, v ktorých sú problémy vystupňované. Ich využívanie je vhodné v rámci primárnej prevencie. Prednášky a besedy realizujeme jednorazovo – interaktívnou, zážitkovou formou.

Témy je možné dohodnúť si podľa potrieb danej triedy, môžu sa týkať oblastí:   

 • Zdravý životný štýl
 • Látkové závislosti  (alkohol, drogy, fajčenie)
 • Nelátkové závislosti  (bezpečné používanie PC, mobilu, internetu …)
  • Bezpečne na internete  (nástrahy internetu, kyberšikana)
  • Internet, sociálne siete & vzťahy
  • Inakosť – tolerantné súžitie (preven. intolerancie, extrémizmu, rasizmu, xenofóbie …)
  • Vzťahy chlapci – dievčatá
  • Výchova k manželstvu a rodičovstvu
  • Osobnosť, zdravé sebavedomie a sebaúcta
  • Iné …..   podľa aktuálnych potrieb a dohody

Cieľová skupina:  žiaci ZŠ

Forma:   kombinovaná (prednášková aj zážitková)

Rozsah:   90 minút (2 vyučovacie hodiny)

Iné aktivity – podľa aktuálnej potreby, po vzájomnom dohovore.  Aktivity a programy budú realizované v časovej postupnosti podľa prihlásenia požiadavky a tiež v závislosti od personálnych možností CPPPaP.