Služby

1. Psychologické poradenstvo

 • Psychodiagnostika, psychologické poradenstvo, psychoterapia žiakov s ťažkosťami v učení, v správaní, v sociálnych vzťahoch
 • Pomoc škole pri identifikácii a starostlivosti o žiakoch s rizikovým osobnostným vývinom
 • Spolupráca s rodičmi, poradenstvo
 • Psychoterapeutická starostlivosť u žiakov s rôznymi psychosociálnymi ťažkosťami (traumatická skúsenosť, tréma, neurotické ťažkosti, adaptačné problémy, problémy v sociálnych vzťahoch, hyperaktivita a porucha pozornosti)
 • Identifikácia nadaných, talentovaných, tvorivých žiakov a poradenská práca s nimi
 • Poradenstvo pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
 • Krízová individuálna a skupinová intervencia po rôznych traumatizujúcich udalostiach

2. Špeciálnopedagogické poradenstvo

 • Špeciálnopedagogická diagnostika a reedukácia u žiakov s ťažkosťami v učení a správaní, poradenstvo pre rodičov
 • Spolupráca so školami ohľadom starostlivosti o deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pri školskej integrácii (začlenení) žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v MŠ, ZŠ a SŠ
 • Depistáž v MŠ, identifikácia rizikových detí z hľadiska porúch učenia
 • Základná logopedická diagnostika a logopedická starostlivosť
 • Logopedická depistáž v MŠ, identifikácia detí rizikových z hľadiska narušenej komunikačnej schopností a narušeného vývinu reči

3. Diagnostika pred začiatkom povinnej školskej dochádzky

 • Vyšetrenie školskej spôsobilosti (odklad PŠD, predčasné zaškolenie)
 • Diagnostika detí so všeobecným intelektovým nadaním
 • Adaptačné ťažkosti dieťaťa po nástupe do MŠ (emocionálne ťažkosti…)
 • Problémy v správaní (konflikty s vrstovníkmi, negativizmus, agresivita, hyperaktivita…)
 • Rozvíjajúce a stimulačné programy pre deti s odkladom PŠD a pred plnením PŠD

4. Poradenstvo v profesionálnom vývine a voľbe povolania

 • Diagnostika a poradenstvo pre žiakov ZŠ pri výbere SŠ
 • Psychologická diagnostika a poradenstvo pre študentov SŠ so zameraním na výber VŠ štúdia, profesijnú orientáciu
 • Poradenstvo v otázkach profesijného vývinu a voľby povolania u začlenených žiakov v ZŠ, SŠ

5. Prevencia sociálno-patologických javov

 • Prednášky, besedy, preventívne aktivity a preventívne programy s deťmi, žiakmi (MŠ, ZŠ, SŠ) zamerané prevenciu sociálno-patologických javov (šikana, kyberšikana, návykové látky, nelátkové závislosti, sebaubližovanie, extrémizmus…), na posilnenie duševného zdravia a zdravý životný štýl)
 • Prednášky, besedy pre pedagógov zamerané na preventívne pôsobenie smerom k žiakom – podľa očakávaní a potrieb školy
 • Psychologické poradenstvo pre žiakov, ktorí prišli do kontaktu s návykovými látkami a pre ich rodičov
 • Prevencia obchodovania s ľuďmi

6. Psychodiagnostika v rámci prijímacieho a výberového konania

7. Metodické vedenie výchovných poradcov, koordinátorov prevencie, špeciálnych pedagógov

8. Supervízia pre pedagógov MŠ, ZŠ, SŠ a odborných zamestnancov škôl