Kedy nás vyhľadať

Kedy vyhľadať odbornú pomoc, ako sa objednať, informácie o vyšetrení

Kedy vyhľadať odbornú pomoc?

Pri nasledovných problémoch a  ťažkostiach:

 • Problémy v učení alebo v správaní
 • Posúdenie pripravenosti dieťaťa pre plnenie povinnej školskej dochádzky 
 • Osobnostné problémy
 • Problémy vo vzťahoch ( s rovesníkmi, dospelými… )
 • Hyperaktivita, nadmerná živosť
 • Rodinné problémy
 • Nerozhodnosť pri voľbe ďalšieho štúdia alebo povolania
 • Užívanie návykových látok (alkohol, fajčenie, drogy), nadmerné trávenie času na internete a sociálnych sieťach

Ako sa objednať?

 • osobne alebo písomne na adrese:  CPPPaP, I. Houdeka 2351, 034 01 Ružomberok
 • telefonicky na čísle: 044/434 26 34,  044/432 80 54

          v čase:  Po – Pia  od 8.00 do 14.30

 • emailom na adrese: cpppap@ppprk.sk , daudova@ppprk.sk

O odbornú pomoc môže požiadať  rodič (zákonný zástupca) alebo škola, školské zariadenie či iná inštitúcia.  Pokiaľ o odborné vyšetrenie, odbornú pomoc žiada škola, potrebné je vyplnenie Žiadosti o vyšetrenie so súhlasom zákonného zástupcu a vypracovanie pedagogickej charakteristiky dieťaťa, žiaka, študenta. 

Informácie o náležitostiach, ktoré je potrebné doložiť k vyšetreniu Vám podá príslušný odborný zamestnanec. Zvyčajne je to: zdravotná dokumentácia, školské zošity žiaka, žiacka knižka, korekčné pomôcky (napr. okuliare). V prípade, že dieťa už absolvovalo odborné vyšetrenie v inom zariadení (psychologické, špeciálnopedagogické, logopedické), bolo by vhodné priniesť kópiu správy z vyšetrenia.

Čo by ste mali vedieť pred požiadaním o vyšetrenie