Ponuka pre pedagógov

Prednášky, besedy pre pedagógov MŠ, rodičov

Témy – podľa potrieb pedagógov MŠ alebo rodičov, napr.:

 • Školská zrelosť, pripravenosť dieťaťa  na vstup do školy
 • Prevencia porúch reči, logopedická starostlivosť
 • Dieťa so ŠVVP v MŠ, IVP, integrácia
 • Výchova dieťaťa v rodine
 • Problémy v správaní predškolských detí
 • Kedy dovoliť deťom byť „On line“ …..
 • Výchova dieťaťa s  ADHD/ADD

Prednášky, besedy pre rodičov môžu byť realizované na tematicky zameranom rodičovskom združení podľa požiadaviek MŠ alebo rodičov. 

Prednášky, besedy pre pedagógov ZŠ, rodičov

Témy – podľa potrieb pedagógov ZŠ (príp. rodičov), napr.:

 • Celoškolský prístup k prevencii – cesta k vytváraniu atmosféry bezpečia na školách
 • Triednicka hodina trochu inak s cieľom posilňovania vzťahov medzi žiakmi, vytvárania atmosféry otvorenosti, dôvery, bezpečia v triede.

Forma:   –     teoretická prednáška pre učiteľov;

 • priama realizácia triednickej hodiny s konkrétnou triedou za prítomnosti triedneho učiteľa.

Prednáška s besedou môže byť realizovaná samostatne alebo doplnená aj o realizáciu triednickej hodiny v konkrétnej triede.

 • Školská pripravenosť, zápis do prvého ročníka, adaptácia dieťaťa na vstup do školy
 • Rozvíjanie čitateľských zručností, čítanie s porozumením
 • Psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenia – vysvetlenie jednotlivých odborných termínov, výstupy z vyšetrení, správy, odporúčania …..
 • Vzdelávanie žiakov so ŠVVP, IVVP – jeho tvorba a vyhodnocovanie, hodnotenie a klasifikácia, dokumentácia integrovaných detí v ZŠ …
 • Práca s dieťaťom s ŠPU
 • Práca s dieťaťom s problémami v správaní  (ADHD/ADD, správanie, emocionálne problémy, sy CAN …)
 • Práca s dysfunkčnou rodinou
 • Vzťah učiteľ – žiak,  komunikácia
 • Prevencia  šikanovania, ako pracovať s triedou pri zistení šikanovania
 • Prevencia látkových a nelátkových závislostí
 • Zhubné spoločenstvá, sekty a kulty
 • Rozvíjanie, posilňovanie vzájomných vzťahov v triede
 • Efektívne učenie – efektívne zapamätávanie, typy učenia, pamäťové techniky, myšlienkové mapy, rozvíjanie kritického myslenia u žiakov

Prednášky, besedy pre rodičov môžu byť realizované na tematicky zameranom rodičovskom združení podľa požiadaviek ZŠ alebo rodičov.

Prednášky, besedy pre pedagógov SŠ

Témy – podľa potrieb pedagógov SŠ (príp. rodičov), napr.:

 • Celoškolský prístup k prevencii – cesta k vytváraniu atmosféry bezpečia na školách
 • Triednicka hodina trochu inak s cieľom posilňovania vzťahov medzi žiakmi, vytvárania atmosféry otvorenosti, dôvery, bezpečia v triede.

Forma:   –     teoretická prednáška pre učiteľov;

 • priama realizácia triednickej hodiny s konkrétnou triedou za prítomnosti triedneho učiteľa.
 • Vzdelávanie žiakov so ŠVVP na SŠ
 • Vzťah učiteľ – študent,  komunikácia
 • Rozvíjanie, posilňovanie vzájomných vzťahov v triede
 • Efektívne učenie – efektívne zapamätávanie, typy učenia, pamäťové techniky, myšlienkové mapy – možnosti využitia pri práci so žiakmi
 • Rozvíjanie kritického myslenia u študentov
 • Práca s problémovým študentom (ADHD/ADD, poruchy správania, emocionálne problémy, sy CAN …)
 • Prevencia  šikanovania, ako pracovať s triedou pri zistení šikanovania
 • Prevencia látkových a nelátkových závislostí
 • Zhubné spoločenstvá, sekty a kulty

Prednášky, besedy s rodičmi môžu byť realizované na tematicky zameranom rodičovskom združení podľa požiadaviek ZŠ alebo rodičov.

Krízová intervencia na školách

Cieľ:  poskytovať primárnu krízovú intervenciu pre deti, žiakov a pedagógov, ktorí boli svedkami, účastníkmi živelných pohrôm, dopravných a iných nehôd, samovrážd, prípadne poznali obete násilia.

 • Skupinová krízová intervencia na školách −  po rôznych traumatizujúcich udalostiach, ktoré sa nejakým spôsobom dotýkajú žiakov (ťažký úraz, úmrtie, obťažovanie príp. znásilnenie, prepadnutie, šikanovanie a pod.).
 • Skupinová krízová intervencia žiakovi, študentovi so samovražedným zámerom a v skupine po samovražednom pokuse. 

Cieľová skupina:   žiaci a pedagógovia ZŠ

Rozsah:   podľa aktuálnej potreby

Termín:   priebežne    

Supervízia pre pedagógov MŠ, ZŠ, SŠ, odborných zamestnancov  škôl

Cieľ:  získanie náhľadu na svoju odbornú prácu z inej perspektívy, vytváranie priestoru na zamyslenie sa, vlastná sebareflexia, prehodnotenie a zlepšovanie kvality svojej odbornej práce.

V supervízii môže ísť o riešenie konkrétneho problému (s dieťaťom, rodičom), ale aj o vzťahové problémy zasahujúce do odbornej činnosti s dieťaťom. Prebieha formou stretnutia so skúseným odborným zamestnancom CPPPaP – supervízorom (s dlhodobým výcvikom v supervízii) v neohrozujúcom, bezpečnom, pomáhajúcom prostredí a atmosfére.

Forma realizácie:  skupinová supervízia – Bálintovská skupina, individuálna supervízia    Rozsah:    90 minút

Miesto konania:  škola, príp. CPPPaP  (podľa dohody)