O centre

Základné informácie

Názov: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)

Sídlo: I. Houdeka 2351, 03401 R u ž o m b e r o k

Zriaďovateľ: Okresný úrad, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

Dátum zriadenia: 1.1. 2000

Typ : školské zariadenie, štátna rozpočtová organizácia

Územná pôsobnosť: okres Ružomberok

O poradni

CPPPaP bolo zriadené podľa Zákona č. 245/2008 Z.z., §132, CPPPaP Ružomberok patrí medzi školské poradenské zariadenia. V regióne dolného Liptova zabezpečuje úlohy pedagogickej a psychologickej diagnostiky, odbornej starostlivosti a poskytuje poradenské služby v otázkach výchovy, vzdelávania, osobnostného a profesijného vývinu detí a mládeže od 3 rokov až do ukončenia prípravy na povolanie.

Aktuálna činnosť poradne vychádza z potrieb a praktickej objednávky škôl, rodičov a zákonných zástupcov. Hlavnou náplňou činnosti je psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika a terapia. Je spojená s priamou intervenciou, korekciou, stimulačnými a rozvíjajúcimi aktivitami.

Poradenské služby sa orientujú na osobnosť žiaka, rodinu a školu ( triedny učiteľ, výchovný poradca). Formou konzultácií a poskytovaním záverov a písomných odporúčaní z vyšetrení sa realizuje spolupráca s rodinou, školami a zdravotníckymi zariadeniami. Prevencia sociálno-patologických javov je riešená ako individuálna pomoc postihnutému klientovi a jeho rodine.

Tieto služby zabezpečujú odborní zamestnanci poradne:

  • psychológ
  • špeciálny pedagóg
  • logopéd
  • kariérový poradca
  • sociálny pracovník

Výchovné a kariérové poradenstvo sa uskutočňuje v spolupráci s výchovnými poradcami na školách v regióne. CPPPaP zvoláva pravidelné porady výchovných poradcov a na to nadväzuje odborná pomoc a spolupráca. Pri kariérovom poradenstve sa zameriavame na pomoc nerozhodnutým a integrovaným žiakom. Osobitnú pozornosť pri výbere ďalšieho štúdia i pri riešení osobnostných problémov orientujeme na stredné školy.

V súvislosti s integráciou detí s poruchami učenia a správania spolupracujeme so špeciálnymi pedagógmi na základných školách. Aktívnou podporou sa podarilo presadiť, že prakticky každá plno organizovaná ZŠ má zabezpečené špeciálno-pedagogické služby. Koordinácia činnosti, prenos informácií a metodických materiálov sa realizuje formou pravidelných mesačných stretnutí.

Logopedická starostlivosť o deti predškolského veku je zameraná na to, aby prichádzali do školy riadne pripravené a mohli tak zvládnuť vysoké nároky pri osvojovaní základov čítania a písania. Každoročne je pripravovaný rozvíjajúci program pre deti s odkladom školskej dochádzky.

Vyhľadávanie a diagnostika nadaných deti v regióne má viacročnú tradíciu. Je vytvorená dobrá spolupráca so ZŠ Bystrická cesta, ktorá vzdelávanie nadaných detí zabezpečuje. V súčasnosti má škola zabezpečenú špeciálnopedagogickú i psychologickú starostlivosť.

Interdisciplinárna spolupráca je pre efektívnu činnosť poradne nevyhnutná a v súčasnosti prebieha na úrovni pracovných i osobných kontaktov s pracovníkmi špeciálnopedagogického poradenstva (bývalé DIC, ŠPP, dnes CŠPP) ako i formou spolupráce s obvodnými pediatrami, detským psychiatrom a neurológom.