Zápis do 1. ročníka – aktualizácia

Milí rodičia,

zápisy detí do 1. ročníka základnej školy prebehli tento rok v rámci hygienicko-epidemiologických opatrení bez prítomnosti detí.

V našom poradenskom zariadení bol bežne v tomto období čas posudzovania „školskej spôsobilosti“ detí v súvislosti s ich nástupom do 1. ročníka ZŠ. Vzhľadom na aktuálnu situáciu zatiaľ nie je možné deti diagnostikovať. Vyšetrenia školskej pripravenosti detí zrealizujeme odborným kvalifikovaným postupom hneď ako to bude možné po uvoľnení karanténnych opatrení.

Vyšetrenie školskej spôsobilosti je potrebné, ak:

  • rodič žiada o odklad povinnej školskej dochádzky,
  • rodič žiada o predčasné zaškolenie,
  • rodič žiada vyšetrenie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP).

Rodičia, v prípade, že vám bolo na zápise odporúčané zvážiť možnosť odkladu školskej dochádzky pre svoje dieťa, alebo o ňom sami uvažujete, môžete kontaktovať naše CPPPaP telefonicky, príp. mailom. Vašu žiadosť zaevidujeme a odpovieme vám na akékoľvek dotazy.

Kontakt:

  • Tel.:     044/434 26 34, 432 80 54
  • Email:  cpppap@ppprk.sk