Prednáška

Dňa 7.5.2013 o 9.00 hod. sa uskutoční prednáška na tému: Detské písmo z pohľadu písmoznalca. Prednáška je určená všetkým odborným pracovníkom ako i pedagógom venujúcim sa problematike písania. Konať sa bude v priestoroch nášho CPPPaP. Pozvánky boli zaslané na školy, účasť je nutné potvrdiť.

Nové materiály

Počas tohto školského roka sa aktualizovali niektoré materiály: Návrh na prijatie žiaka so ŠVVP a Žiak s poruchami správania v ZŠ a SŠ. Ich aktualizované znenie nájdete aj na našej stránke v sekcii Materiály pre školy.

Z porady koordinátorov prevencie

Dňa 19.2.2013 od 9.00 hod sa konala porada určená pre koordinátorov prevencie. Okrem príspevkov z našeho centra sa zúčastnili zástupcovia Školského úradu Likavka a RK-prerod, ktorí informovali o závažnej situácii v užívaní drog v okrese Ružomberok.

Zároveň prosíme, aby tí koordinátori, ktorým neprišla pozvánka nás kontaktovali a zaslali svoje aktuálne emailové adresy na riaditel@ppprk.sk .

Logopédia

Od 14.1.2013 obnovujeme poskytovanie logopedických služieb v našom zariadení. Prioritne budú riešené započaté vedenia z predchádzajúceho obdobia a následne klienti, ktorí majú u nás podanú žiadosť. V prípade záujmu nás kontaktujte na tel č. 044/ 4342634.