Odporúčania k prijímacím skúškam do stredných škôl

Prijímacie konanie sa uskutočňuje v súlade s § 62 – § 71 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa  zákona č. 324/2012 Z. z.

Riaditeľ spolu s pedagogickou radou určí formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah podľa učebných osnov základnej školy. Určí kritéria na úspešné a neúspešné vykonanie skúšky ako aj ostatné podmienky prijatia na štúdium. Pokračovať v čítaní „Odporúčania k prijímacím skúškam do stredných škôl“

Z porady koordinátorov prevencie

Dňa 19.2.2013 od 9.00 hod sa konala porada určená pre koordinátorov prevencie. Okrem príspevkov z našeho centra sa zúčastnili zástupcovia Školského úradu Likavka a RK-prerod, ktorí informovali o závažnej situácii v užívaní drog v okrese Ružomberok.

Zároveň prosíme, aby tí koordinátori, ktorým neprišla pozvánka nás kontaktovali a zaslali svoje aktuálne emailové adresy na riaditel@ppprk.sk .

Logopédia

Od 14.1.2013 obnovujeme poskytovanie logopedických služieb v našom zariadení. Prioritne budú riešené započaté vedenia z predchádzajúceho obdobia a následne klienti, ktorí majú u nás podanú žiadosť. V prípade záujmu nás kontaktujte na tel č. 044/ 4342634.

Oznamy

  • Porada výchovných poradcov sa bude konať 13.11.2012 o 9.00 hod. na SOŠ polytechnická, Sládkovičova ulica, Ružomberok. Pozvánka
  • Burza stredných škôl sa bude konať 29.11.2012 v Kultúrnom dome Andreja Hlinku v Ružomberku.

 

Porada výchovných poradcov a špeciálnych pedagógov

CPPPaP Ružomberok Vás pozýva na poradu výchovných poradcov a špeciálnych pedagógov základných a stredných škôl okresu Ružomberok, ktorá sa bude konať 12.6.2012 o 9.00 hod v našom centre. K preberanej problematike bude dostatočnou účasť jedného výchovného poradcu alebo špeciálneho pedagóga základnej školy. Pozvánky boli zaslané aj na školy.

Fotogaléria

Vytvorili sme novú časť na našej stránke – fotogalériu. Nájdete ju v hlavnom menu v sekcii o centre. Postupne tu budeme zverejňovať fotografie z našich aktivít. Náhľad do galérie.