Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

  • Sídlo: I.Houdeka 2351, 03401 Ružomberok
  • IČO: 379 01 796
  • DIČ: 2021718072
  • Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Novák – riaditeľ
  • e-mail: cpppap@ppprk.sk
  • Telefón/Fax: +421 44 4328054

Zverejnenie zadávania zákazky

Výzvy na predkladanie ponúk:

••••

Informácie o oznámeniach a výzvach na predkladanie ponúk

Predmet zákazky Zákazka z vecného hľadiska Zákazka z finančného hľadiska Oznámenia
Výzvy
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadosti o účasť
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Služby Zákazka
podľa § 9 ods. 9 zákona č.25/2006
Výzva na predkladanie ponúk Do 15.7.2014
do 12.00 hod.
Stavebné úpravy objektu – fasádne práce (oprava) Služby Zákazka podľa §9 ods. 9  zákona č.25/2006 Výzva na predkladanie ponúk

Výmer výkaz

Do 7.10.2014 do 10.00 hod.
Stavebné úpravy objektu – oprava a údržba strechy Služby Zákazka podľa §9 ods. 9  zákona č.25/2006 Výzva na predkladanie ponúk

Výmer výkaz

Do 16.6.2016 do 10.00 hod.
Stavebné úpravy objektu – oprava sociálnych zariadení Služby Zákazka podľa §117 zákona č.343/2015 Výzva na predkladanie ponúk

Výmer výkaz

Do 29.11.2021 do 11.00 hod.

••••

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum zadávania zákazky

Predmet zákazky

Vyhodnotenie ponúk

Termín zadania zákazky

3.7.2014

Zabezpečenie stravovania zamestnancov

15.7.2014

Uzatvorenie zmluvy
2.9.2014

30.9.2014

Stavebné úpravy objektu – fasádne práce (oprava)

7.10. 2014

Uzatvorenie zmluvy

8.10.2014

7.6.2016

Stavebné úpravy objektu – oprava a údržba strechy

16.6.2016

Uzatvorenie zmluvy

22.6.2016

••••

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1.000,- Eur

  • Správy sú zverejnené na adrese: www.uvo.gov.sk