Preventívne aktivity SŠ

Preventívne skupinové aktivity a preventívne programy pre SŠ

1. Adaptačný program pre študentov 1. ročníkov SŠ

Cieľ:   uľahčiť študentom prechod zo základnej školy na vyšší typ štúdia. Formou zážitkových aktivít naštartovať komunikáciu, kooperáciu a spoluprácu medzi členmi triednej skupiny.

Cieľová skupina:  študenti 1. ročníka SŠ

Rozsah:  1 až 3 stretnutia

Termín:   september – október

2. Duševné zdravie na SŠ

Cieľ:    oboznámiť žiakov s problematikou duševného zdravia, predchádzať rizikovému správaniu, všetkým formám násilia (sy CAN), poruchám príjmu potravy, sebaubližovaniu a suicidálnemu správaniu;  prevencia vzniku duševných porúch, podpora duševného zdravia a zdravého životného štýlu.  Témy: o duševnom zdraví a chorobe,  ako zvládať stres, keď mi smútok prerastá cez hlavu …

Cieľová skupina:  všetky ročníky SŠ

Forma:    edukatívno-interaktívna, diskusná, zážitková

Rozsah:   3 až 5 stretnutí/ 90 minút

Termín:   priebežne

3. BODY  IMAGE a sebaponímanie

Akreditovaný program s celoslovenskou pôsobnosťou zameraný na rizikové správanie dospievajúcich vo vzťahu k sebaponímaniu a body imidžu a na prevenciu poruchy príjmu potravy (anorexia, bulímia, obezita), ale aj na sebapoškodzovanie a nadmerné cvičenie.

Cieľ:  pozitívne budovanie zdravého sebaobrazu a debahodnotenia (ideálne a reálne ja), posilňovanie sebaúcty, uvedomenie prienikov medzi poruchami príjmu potravy a zdravým životným štýlom, rozvíjanie kritického myslenia v oblasti vplyvu médií na body imidž.    

Cieľová skupina:   všetky ročníky SŠ 

Forma:    zážitková, interaktívna

Rozsah:   3 stretnutia/90 minút

Termín:   priebežne

4. Komunikujeme nenásilne

Program postavený na princípoch nenásilnej komunikácie podľa zakladateľa Centra pre nenásilnú komunikáciu v USA M. Rosenberga, ktorý hľadal spôsob ako spolu lepšie vychádzať, ako postupovať v prípade konfliktu a čo najviac minimalizovať násilie.

Cieľ:  rozvíjanie empatie, aktívne počúvanie, vnímanie a nenásilné vyjadrovanie svojich potrieb ako aj vnímanie potrieb druhých;  rozvíjanie emocionálnej inteligencie – emocionálna slovná zásoba, primerané zvládanie emócií a ich nenásilné vyjadrovanie.

Cieľová skupina:  všetky ročníky SŠ 

Forma:    zážitková, interaktívna

Rozsah:   minimálne 3 stretnutia po 90 minút (2 vyučovacie hodiny)

Termín:   priebežne

5. Práca s triedou

Preventívny program v rámci primárnej prevencie prispôsobený očakávaniam a potrebám objednávateľa (školy) a danej triedy.

Cieľ:  formou zážitkových aktivít viesť študentov k uvedomeniu si, čo je dôležité pre formovanie kolektívu a vzťahov (nielen v triede): pravidlá, zodpovednosť, akceptácia, empatia, efektívna komunikácia, spolupráca

Cieľová skupina:  všetky ročníky SŠ

Forma:    zážitková

Rozsah:   3 až 6 stretnutí/90 minút  (2 vyučovacie hodiny)

Termín:   priebežne

6. Triednická hodina trochu inak

Preventívna aktivita so študentmi a triednym učiteľom realizovaná formou komunitného stretnutia s jasnými pravidlami. Ponúka model práce triedneho učiteľa s triedou s jasne vymedzenými a spoločne vytvorenými pravidlami, s otvorenou, priamou a neubližujúcou komunikáciou, efektívnym riešením konfliktových situácií, všímaním si pozitívnych prejavov v správaní.

Cieľ: vytváranie atmosféry otvorenosti, dôvery, bezpečia v triede a posilňovanie vzťahov medzi žiakmi; podpora otvorenej, priamej a efektívnej komunikácie s asertivitou a rešpektom voči druhým

Cieľová skupina:    najmä študenti 1. ročníka SŠ

Forma:    zážitková

Rozsah:   1 stretnutie/90 minút  (2 vyučovacie hodiny)

Termín:   priebežne

7. Práca s problémovým triednym kolektívom

Práca s triedou, v ktorej sú napäté alebo narušené vzťahy medzi žiakmi navzájom alebo medzi žiakmi a učiteľom, kde sa vyskytuje agresívne správanie, šikanovanie, nedisciplinovanosť apod. Ide o prácu s triedou v rámci sekundárnej prevencie prispôsobenú očakávaniam a potrebám objednávateľa (školy) a danej triedy.

Cieľ:   zorientovať sa v situácii,  zistiť príčinu daného stavu a formou skupinovej práce a spoločných zážitkových aktivít podporiť sociálne vzťahy  a vytvárať atmosféru pre upevňovanie kolektívu.

Cieľová skupinavšetky ročníky SŠ

Forma:    zážitková

Rozsah:   počet a frekvencia stretnutí závisí od závažnosti problému na základe dohody s triednym učiteľom, 1 stretnutie trvá 2 vyučovacie hodiny

Termín:   priebežne

8. Internet, sociálne siete  & vzťahy

Cieľ:   oboznámiť študentov s tým ako ovplyvňuje používanie internetu a sociálnych sietí náš súčasný svet, akým spôsobom menia našu pamäť, myslenie a tiež vzťahy. Cieľová skupina:  všetky ročníky SŠ

Forma:   edukatívno – interaktívna, zážitková

Rozsah:  1 stretnutie/90 minút  (2 vyučovacie hodiny)

Termín:   priebežne             

9. Partnerské vzťahy

Cieľ:   oboznámiť študentov s úskaliami partnerských vzťahov a poukázať na rozdiely medzi prvotnou zamilovanosťou a funkčným partnerským vzťahom, predpoklady harmonického partnerského vzťahu, ako sa starať o vzťah

Cieľová skupina:  všetky ročníky SŠ

Forma:   edukatívno – interaktívna, zážitková

Rozsah:  1 stretnutie/90 minút  (2 vyučovacie hodiny)

Termín:   priebežne             

10. Buďme k sebe tolerantní

Preventívna aktivita zameraná na problémy intolerantného správania, rôznych foriem násilia, nenávisti voči inakosti, xenofóbie a extrémizmu.

Cieľ:   prevencia intolerancie, extrémizmu, radikalizácie mladých ľudí;  zážitkové aktivity umožňujú žiakom vyjadriť svoj názor na dodržiavanie ľudských práv v našej spoločnosti

Cieľová skupina:  študenti 1. ročníka SŠ

Forma:   edukatívno – interaktívna, zážitková

Rozsah:  1 – 2 stretnutia/90 minút (2 vyučovacie hodiny)

Termín:   priebežne

11. Čo sme si, to sme si, vypime si? Dievčatá…

Výchovno-vzdelávací projekt občianskeho združenia Športom proti drogám, na ktorom sa aktívne podieľa aj odbor prevencie kriminality a VÚDPaP. 

Preventívna aktivita je zameraná na fenomén dnešnej doby – nadmerné pitie alkoholu mladými  dievčatami, cieľom ktorého je rýchlo a čo najviac sa opiť. Aktuálne prieskumy potvrdzujú, že tínedžerky sa v pití alkoholu vyrovnali chlapcom. S využitím emotívneho dokumentu spracovaného atraktívnym spôsobom blízkym mladej generácii sú študenti interaktívnou formou vedené k uvedomovaniu si rizika požívania alkoholu a jeho možných dôsledkov

Cieľ:  uvedomenie si rizík požívania alkoholu a následkov nezodpovedného pitia, edukácia: čo robí alkohol s telom mladého človeka vo vývoji, ako alkohol vplýva na mozog a čo všetko hrozí pri jeho pravidelnom a nadmernom pití.

Cieľová skupina:  13 – 17 roční mladí ľudia s dôrazom na dievčenskú populáciu, na SŠ študenti 1. a 2. ročníka

Forma:   edukatívno – interaktívna, zážitková

Rozsah:  1 stretnutie/90 minút (2 vyučovacie hodiny)

Termín:   priebežne

12. Nechce sa mi učiť – ako sa učiť efektívne

Skupinová aktivita s triedou.

Cieľ:   skvalitnenie procesu učenia sa žiaka, poznanie osobného štýlu učenia, poznať stratégie efektívneho učenia, motivácia.  Témy:  učenie a čo ho ovplyvňuje, domáca príprava, práca na sebe – zvládanie trémy a strachu

Cieľová skupina:  študenti 1. a 2. ročníka SŠ

Forma:   edukatívno – interaktívna, zážitková

Rozsah:  1 až 3 stretnutia/90 minút (po 2 vyučovacie hodiny)

Termín:   priebežne

13. Obchodovanie s ľuďmi

Program vypracovaný IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu) v rámci projektu zameraného na prevenciu obchodovania s ľuďmi financovaného MV SR.

Cieľ:  pomôcť študentom uvedomiť si nebezpečenstvo obchodovania s ľuďmi, poskytnúť informácie o zákonitostiach a charakteristických znakoch obchodovania s ľuďmi, učiť žiakov ako minimalizovať riziká spojené s hľadaním práce a brigád doma či v zahraničí, ako bezpečne cestovať a nestať sa obeťou, posilniť sociálne zručnosti v bežnom  živote. Poskytnúť  pomoc, pokiaľ sa obchodovanými osobami z akýchkoľvek dôvodov už   stali.

Cieľová skupina:  všetky ročníky SŠ 

Forma:    edukatívno- interaktívna, zážitková

Rozsah:   1 až 3 stretnutia/90 minút

Termín:    máj – jún

Prednášky, besedy pre študentov SŠ – podľa požiadaviek školy

Cieľ:  poskytnúť žiakom informácie – majú teda informatívny, edukatívny  charakter a prevažne nemajú  žiaduci efekt na zmenu správania v triedach, v ktorých sú problémy vystupňované. Ich využívanie je vhodné v rámci primárnej prevencie. Prednášky a besedy realizujeme jednorazovo – interaktívnou, zážitkovou formou. Témy je možné dohodnúť si podľa potrieb danej triedy, môžu sa týkať oblastí:   

 • Zdravý životný štýl
 • Životný štýl a návykové látky
 • Nelátkové závislosti  (bezpečné používanie PC, mobilu, internetu …)
  • Bezpečne na internete  (nástrahy internetu, kyberšikana)
  • Inakosť – tolerantné súžitie (preven. intolerancie, extrémizmu, rasizmu, xenofóbie…)
  • Sekty, kulty, zhubné spoločenstvá
  • Vzťahy v triede  (posilňovanie pozitívnych vzťahov – prevencia agresivity, šikanovania)
  • Nenásilná komunikácia – efektívna komunikácia, empatia, asertivita
  • Výchova k manželstvu a rodičovstvu
  • Osobnosť, zdravé sebavedomie a sebaúcta
  • Voľba povolania

Cieľová skupina:  študenti SŠ

Forma:    kombinovaná (prednášková aj zážitková)

Rozsah:   1 stretnutie/90 minút (2 vyučovacie hodiny)

Iné aktivity – podľa aktuálnej potreby, po vzájomnom dohovore.  Aktivity a programy budú realizované v časovej postupnosti podľa prihlásenia požiadavky a tiež v závislosti od personálnych možností CPPPaP.