Metodické usmerňovanie

Metodické usmerňovanie činnosti PZ a OZ škôl okresu Ružomberok

V rámci metodicko-odbornej činnosti CPPPaP realizuje pravidelné pracovné stretnutia pre koordinátorov prevencie, výchovných poradcov, školských špeciálnych pedagógov, školských psychológov:

  • koordinátori prevencie ZŠ a SŠ (KP) –  usmernenie a pomoc začínajúcim koordinátorom, prednášky, odborno-metodické aktivity interaktívnou zážitkovou formou v oblasti prevencie závislostí  a sociálno patologických javov podľa potrieb a požiadaviek škôl; legislatíva, smernice…,
  • výchovní poradcovia ZŠ a SŠ  (VP)  –  metodické usmernenie a pomoc; odborno-metodické aktivity v oblasti školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesionálneho poradenstva; oblasť prevencie závislostí  a sociálno patologických javov podľa potrieb a požiadaviek škôl; legislatíva, smernice…,
  • školskí špeciálni pedagógovia, školskí psychológovia (ŠkP, ŠkPs) –  metodické usmernenie a pomoc s odbornými aktivitami týkajúcimi sa práce školského špeciálneho pedagóga a školského psychológa (legislatíva, integrácia a IVP, práca s integrovanými žiakmi, ŠPU, poruchy pozornosti a poruchy správania, práca s deťmi zo SZP, práca s nadanými žiakmi…), metodická pomoc.

Pracovné stretnutia prebiehajú formou pracovných porád, odborných seminárov, workshopov (s témami vybranými na základe zmapovaných očakávaní a potrieb terénu) približne v dvojmesačných intervaloch v utorky v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. podľa vopred dohodnutých termínov a  v spolupráci s Nízkoprahovým centrom pre rodinu a deti PREROD v Ružomberku  (centrum patrí pod MÚ v Ružomberku a venuje sa problematike porúch správania, závislostí a šikanovania s poskytovaním služieb a sociálneho poradenstva deťom, mládeži a ich rodinám, školám). Na stretnutia sú pozývaní aj zástupcovia ŠÚ v Ružomberku a ŠÚ v Likavke.