Oznam – obnovenie prevádzky

Milí pedagógovia, rodičia,

na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR, záverov Ústredného krízového štábu a v nadväznosti na usmernenia MŠVVaŠ SR prijímame s účinnosťou od 25.05.2020 do odvolania nasledovné opatrenia:

Čiastočné obnovenie  odbornej činnosti s klientami individuálnou  formou  od 25.05.2020

v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami

  • zabezpečenie diagnostiky na základe telefonického / mailového objednania,
  • zabezpečenie starostlivosti o klientov zariadenia alebo o klientov v krízovej situácii telefonickou alebo mailovou formou,
  • vstup do priestorov CPPPaP len s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka),
  • uzatvorenie CPPPaP pre verejnosť, zákaz návštev a pohyb cudzích osôb v priestoroch CPPPaP Ružomberok.

Bližšie informácie vám poskytneme pri objednávaní. V prípade akýchkoľvek otázok a ťažkostí sa môžete obrátiť na naše CPPPaP:

  • Telefónne čísla:    044/4342634,   044/4328054  v pracovných dňoch v čase od 8.00 – 13.00 hod.
  • Emailová adresa:     cpppap@ppprk.sk

Zápis do 1. ročníka – aktualizácia

Milí rodičia,

zápisy detí do 1. ročníka základnej školy prebehli tento rok v rámci hygienicko-epidemiologických opatrení bez prítomnosti detí.

V našom poradenskom zariadení bol bežne v tomto období čas posudzovania „školskej spôsobilosti“ detí v súvislosti s ich nástupom do 1. ročníka ZŠ. Vzhľadom na aktuálnu situáciu zatiaľ nie je možné deti diagnostikovať. Vyšetrenia školskej pripravenosti detí zrealizujeme odborným kvalifikovaným postupom hneď ako to bude možné po uvoľnení karanténnych opatrení.

Pokračovať v čítaní „Zápis do 1. ročníka – aktualizácia“

Odporúčania k prijímacím skúškam do stredných škôl

Prijímacie konanie sa uskutočňuje v súlade s § 62 – § 71 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa  zákona č. 184/2009 Z. z.

Riaditeľ spolu s pedagogickou radou určí formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah podľa učebných osnov základnej školy. Určí kritéria na úspešné a neúspešné vykonanie skúšky ako aj ostatné podmienky prijatia na štúdium.

Pokračovať v čítaní „Odporúčania k prijímacím skúškam do stredných škôl“

Pozor – zmena termínu porady

Pracovná porada pre KP a VP plánovaná na 10.3.2020 sa neuskutoční. Nový termín (pravdepodobne apríl) bude oznámený. Ďakujeme za pochopenie a za náhlu zmenu termínu sa ospravedlňujeme.