OZNAM – prevádzka centra

CPPPaP poskytuje odbornú činnosť prezenčnou formou v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami, ktoré je potrebné dodržiavať:

  • pred vstupom podpísať vyhlásenie o bezinfekčnosti,
  • vstup do priestorov CPPPaP len s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami (respirátor FFP2, rúško, šál, šatka)
  • nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov centra
  • vstup cudzím osobám do priestorov centra je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom centra a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby
  • na komunikáciu externých osôb s centrom počas stránkových hodín využívať prioritne dištančný spôsob komunikácie (telefonický, písomný, maily a pod.)
  • zabezpečenie diagnostiky a poradenstva na základe telefonického / mailového objednania

Bližšie informácie vám poskytneme pri objednávaní. V prípade akýchkoľvek otázok a ťažkostí sa môžete na nás obrátiť:

  • Telefónne čísla:    044/434 26 34,   044/432 80 54  v pracovných dňoch v čase od 8.00 – 14.30 hod.
  • Emailová adresa:     cpppap@ppprk.sk , daudova@ppprk.sk