Začleňovanie – integrácia žiakov

Materiály k integrácii

  1. Metodický pokyn č.22/2011 z 1. mája 2011 na hodnotenie žiakov základnej školy (dôležitá príloha č.2)
  2. Návrh na prijatie žiaka so ŠVVP (MŠVVaŠ SR, (ver.: platné od 1.9.2018) 
  3. Pokyny k formuláru na prijatie žiaka so ŠVVP (MŠ SR, r.2009)
  4. Školská integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) a vzdelávanie žiakov so ŠVVP v špeciálnych triedach ZŠ (materiál ŠŠI)(Nová ver.: 2019)
  5. Žiak s poruchami správania v ZŠ a SŠ – metodicko-informatívny materiál (ŠPÚ, r.2013) 

Vzdelávacie programy pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením a ostatné materiály k integrácii nájdete na stránke ŠPÚ.