Preventívne aktivity MŠ

Preventívne skupinové aktivity a preventívne programy pre MŠ

1. KOZMO a jeho dobrodružstvá

Preventívny program realizovanýpod záštitou Centra Slniečko – nezisková organizácia pomáhajúca obetiam násilia.

Kamarát Kozmo je kozmonaut z planéty Zem, ktorý približujedeťom témy a situácie súvisiace s násilím v detskom prostredí. Na svojich výpravách do vesmíru objavuje  planéty a stretáva sa s aj mimozemšťanmi, ktorí sa nepekne správajú. O svojich zážitkoch rozpráva deťom, učí ich rozlišovať pekné správanie od násilia, ktoré ubližuje, učí ich ako sa správať a riešiť konflikty tak, aby z nich vyrástli dobrí „pozemšťania“. 

Cieľ:  prevencia násilia, agresivity, šikanovania, intolerancie

Cieľová skupina:  MŠ – predškoláci, žiaci 1. ročníka ZŠ

Forma:    zážitková, interaktívna

Rozsah:   10 stretnutí po 45 minút, stretnutie s rodičmi

2. FILIPKOVE dobrodružstvá

Preventívny program pre deti MŠ so zážitkovými aktivitami, hrami a s využitím knihy Filipove dobrodružstvá.

Cieľ:   starostlivosť o svoje zdravie, zdravý životný štýl, prevencia látkových závislostí. Kamarát Filipko rozpráva deťom zážitky z Krajiny zdravia a Zlovestného ostrova a približuje deťom témy ako:  choroba a zdravie, vplyv návykových látok na zdravie, rodinu a život človeka (cigarety, alkohol…), starostlivosť o zdravie

Cieľová skupina:  MŠ – predškoláci, žiaci 1. ročníka ZŠ

Forma:    zážitková, interaktívna

Rozsah:  5 až 8 stretnutí po 45 minút

3. Nezbedná opička KIKA sa učí byť lepšou

Preventívny program pre deti MS.  Témy programu  – kto som, pravidlá a hranice, učíme sa ovládať svoj hnev, radosť, šťastie, úsmev.

Cieľ:   hravou formou učiť deti pravidlá správania, pomenovať pocity, počúvať

Cieľová skupina:  deti MŠ – predškoláci

Rozsah:  4 stretnutia po 45 minút

4. ZIPPYHO kamaráti (Zippy’s Friends) 

Dlhodobý preventívny program na prácu s triedou počas školského roku – vytvorený britskou organizáciou Partnership for Children. V súčasnosti prebieha v takmer 30-tich krajinách sveta, v SR je projekt realizovaný od r. 2013 pod záštitou Ligy za duševné zdravie. Témy:  pocity, efektívna komunikácia, vzťahy, vychádzanie s rovesníkmi či súrodencami, požiadanie o pomoc, pomoc sebe a druhým, stratégie riešenia konfliktov, vysporiadanie sa so zmenou a stratou, zvládanie záťažových a nových situácií…

Cieľ:  sociálno-emocionálny rozvoj, rozvíjanie sociálnych a komunikačných zručností, vyjadrovanie emócií, spolupráca, solidarita, súcit, obetavosť, tolerancia a empatia voči potrebám druhých i sebe samému, podpora emocionálnej pohody a vzťahov.

Cieľová skupina:  deti vo veku 5 – 7 rokov, v MŠ – predškoláci

Forma:    zážitková, interaktívna

Rozsah:   24 stretnutí – 45 minút každý týždeň. Realizácia celého PP trvá asi 6 mesiacov.

Termín:   priebežne

5. Komunikujeme nenásilne

Program postavený na princípoch nenásilnej komunikácie podľa zakladateľa Centra pre nenásilnú komunikáciu v USA M. Rosenberga, ktorý hľadal spôsob ako spolu lepšie vychádzať, ako postupovať v prípade konfliktu a čo najviac minimalizovať násilie.

Cieľ:  rozvíjanie empatie, aktívne počúvanie, vnímanie a nenásilné vyjadrovanie svojich potrieb ako aj vnímanie potrieb druhých;  rozvíjanie emocionálnej inteligencie – emocionálna slovná zásoba, primerané zvládanie emócií a ich nenásilné vyjadrovanie.

Cieľová skupina:  MŠ – predškoláci

Forma:    zážitková, interaktívna

Rozsah:   minimálne 3 stretnutia po 90 minút (2 vyučovacie hodiny)

Termín:   priebežne