Kariérové poradenstvo

Kariérové poradenstvo, profesijné poradenstvo pre ZŠ a SŠ

Pre ZŠ

Profesionálna orientácia  – správne rozhodnutie pri výbere školy

Cieľ:   skupinové a individuálne kariérové poradenstvo pre žiakov 9. ročníkov ZŠ. Cieľom vyšetrenia je byť nápomocný žiakom končiacim školskú dochádzku v ZŠ so správnym rozhodnutím pri výbere vhodnej profesijnej dráhy a predísť tak prípadnej nespokojnosti alebo zlyhaniu v profesionálnom, ale aj osobnom živote

Cieľová skupina:  žiaci 9. roč. ZŠ

Rozsah:  ide o jednorazovú aktivitu, ktorá pozostáva z krokov:

  • diagnostika – 2 vyučovacie hodiny
  • vyhodnocovanie – trvanie závisí od počtu zúčastnených žiakov
  • poradenstvo – formou záverečných konzultácií so spätnou väzbou v priestoroch školy (na každého žiaka je vyhradených 20-30 minút), poradenstva sa môžu zúčastniť aj rodičia žiakov

Termín:   september – január

Kam ďalej do školy – správne sa rozhodni

Motivačný program kariérového poradenstva, poradenstvo hrou.

Cieľ:   pomáhať a viesť žiakov k ujasňovaniu si vhodného výberu strednej školy, viesť ich k správnemu rozhodnutiu v 9. ročníku ZŠ;  poukázať na dôležité hodnoty a ďalšie aspekty pri voľbe povolania, ujasniť si svoje silné a slabé stránky, poznávať svoje predpoklady, schopnosti a záujmy, ich zosúladenie s požiadavky trhu práce, poznávať vlastné profesijné smerovanie. Súčasťou motivačného programu je testovanie zamerané na posúdenie kariérovej orientácie účastníkov skupiny poznanie kariérového profilu.

Cieľová skupina:  žiaci 7. a 8. ročníka ZŠ

Rozsah:  5 stretnutí v škole, frekvencia a trvanie po dohode s výchovným poradcom

Termín:  február – máj

Pre SŠ

Profesionálna orientácia  – správne rozhodnutie pri výbere školy

Cieľ:   skupinové a individuálne kariérové poradenstvo pre študentov SŠ a cieľom pomôcť študentom lepšie sa zorientovať vo výbere ďalšieho štúdia na VŠ a pomôcť so správnym rozhodnutím pri výbere vhodnej profesijnej dráhy.

Cieľová skupina:  študenti 3. ročníka SŠ alebo 4. ročníka začiatkom 1. polroku, príp. študenti 2. ročníka SŠ v prípade potreby voľby voliteľných predmetov

Rozsah:  ide o jednorazovú aktivitu, ktorá pozostáva z krokov:

  • diagnostika – 2 vyučovacie hodiny
  • vyhodnocovanie – trvanie závisí od počtu zúčastnených žiakov
  • poradenstvo – formou záverečných konzultácií so spätnou väzbou v priestoroch školy (na každého žiaka je vyhradených 15-25 minút)

Termín:   september – máj