Zaškolenie nezrelého, nepripraveného dieťaťa

V súčasnosti sa kladú vysoké nároky na kvalitné vzdelanie detí, no nie vždy sa tento proces darí zvládať hladko a bez výraznejších ťažkostí. Okrem detí s poruchami učenia aj deti predčasne zaškolené – nezrelé pre školskú prácu, tvoria rizikovú skupinu, pre ktorú sa škola a učenie stávajú frustrujúcimi faktormi. Častý neúspech či dlhodobé zlyhávanie v škole znižuje ich motiváciu a sebavedomie, oslabuje ich sociálnu pozíciu, prehlbuje u nich nezáujem o školskú prácu a učenie.

V praxi sa stretávame so žiakmi, ktorí boli zaškolení aj napriek nezrelosti a nepripravenosti na podmienky školy a proces aktívneho a systematického učenia sa. Pre tieto deti škola často predstavuje určitú formu stresu, dieťa nemá radosť zo získavania nových informácií, nestíha tempu triedy, učenie sa stáva pre neho záťažou. Problémy vyplývajúce z predčasne zaškoleného -nepripraveného dieťaťa často pretrvávajú podľa našich skúseností aj niekoľko rokov vo forme ťažkostí v učení a správaní. Aj napriek primeraným intelektovým schopnostiam a snahe niektoré deti dosahujú slabé školské výsledky a v dôsledku školského neúspechu sa začínajú cítiť ako neschopné a menejcenné. Nie zriedka sa u nich objavuje zvýšená úzkosť a psychosomatické ťažkosti (bolesti brucha, hlavy).

Neúspešné zaškolenie u dieťaťa sa môže prejaviť:

 • zvýšenou únavou, vyčerpanosťou
 • zvýšenou námahou pri učení, pričom školské výsledky ostávajú slabé
 • nezáujmom o učenie, rezignáciou
 • hravosťou, nesústredenosťou
 • zvýšeným motorickým nepokoj
 • emocionálnou nestabilitou, rozkolísanosť
 • strachom zo školy, traumatizáciou
 • psychosomatickými  ťažkosťami
 • znižovaním sebaúcty, sebavedomia
 • výraznejšími ťažkosťami v adaptácii na kolektív
 • sťaženým postavením medzi rovesníkmi
 • problémami v učení (nestíha tempu triedy, osvojovanie nového učiva je zdĺhavé,…)
 • problémami v správaní v škole i v domácom  prostredí (odmieta si robiť domáce úlohy, zabúda si pomôcky …).

Otázka školskej zrelosti, školskej pripravenosti je mnohostranná a dotýka sa viacerých oblastí vývinu. Preto je dôležité dôkladne a komplexne zvažovať situáciu u každého jednotlivého dieťaťa.

Pri školskej spôsobilosti  nejde len o nadobudnuté vedomosti a schopnosti dieťaťa, ale veľmi dôležitá je práve biologická zrelosť nervového systému, ktorá podmieňuje schopnosť sústredenia, pracovnej vytrvalosti, kontrolu impulzivity, mieru pohyblivosti, vyspelosť jemnej motoriky a pod. Nástup dieťaťa do školy je spojený s nutnosťou osamostatnenia, prijatia zodpovednosti za vlastné správanie a jeho dôsledky. Rola žiaka prináša  rôzne záťažové situácie a predstavuje významnú skúsenosť, ktorá ovplyvní rozvoj sebahodnotenia dieťaťa a voľbu jeho ďalších životných cieľov.

Včasnou diagnostikou v predškolskom veku dokážeme u predškolákov zachytiť aktuálnu úroveň kognitívnych schopností a zručností, a tým včas identifikovať deti, ktoré vykazujú znaky rizikového vývinu z hľadiska ich očakávaného zaškolenia. Včasná identifikácia týchto detí napomôže k optimalizácii ich prípravy  k pokiaľ možno čo najúspešnejšiemu zaškoleniu.