Zápis detí do prvého ročníka ZŠ

Každý rodič je podľa zákona povinný zapísať svoje dieťa na niektorú základnú školu, ak dieťa dovŕši do 31. augusta vek 6 rokov. Zápisy detí do 1. ročníka ZŠ prebiehajú v termíne medzi 1. a 30. aprílom v kalendárnom roku. Rodič prihlási dieťa buď do spádovej školy, kde má rodina trvalé bydlisko alebo si môže vybrať aj  inú školu, ak riaditeľ školy dieťa prijme.

V prípade, že rodičia s dieťaťom žijú v zahraničí alebo plánujú odísť do zahraničia a rodičia aj dieťa majú slovenské občianstvo, musí byť dieťa aj tak riadne prihlásené do školy v Slovenskej republike. Pri zápise zákonný zástupca (ZZ) oznámi, že dieťa bude navštevovať školu v zahraničí, prípadne môže dieťa zapísať na diaľku – v tom prípade môže splnomocniť niekoho na Slovensku, aby dieťa zapísal do hociktorej základnej školy v SR. Splnomocnená osoba sa preukáže rodným listom dieťaťa, splnomocnením od zákonného zástupcu dieťaťa a svojim občianskym preukazom. ZZ zároveň písomne požiada riaditeľa školy o povolenie navštevovať základnú školu v zahraničí. Riaditeľ školy, ak nie sú pochybnosti o rodičovstve a zodpovednosti žiadateľa, vydá rozhodnutie o vzdelávaní sa žiaka mimo SR.

Na plnenie povinnej školskej dochádzky je rodič povinný prihlásiť AJ dieťa, ktoré v nasledujúcom školskom roku:

  • bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (ide o dieťa, ktoré by podľa právneho stavu platného do 31. 12. 2020 bolo dieťaťom s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky), pretože takéto dieťa dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2021 – rodič si týmto splní zákonom stanovenú povinnosť, ale reálne takéto dieťa nenastúpi na plnenie povinnej školskej dochádzky
  • bude zaradené do nultého ročníka, ktoré v školskom roku 2021/2022 ešte možno zriadiť tam, kde sú deti spĺňajúce podmienky na zaradenie do nich (t. j. dosiahli fyzický vek šesť rokov do 31. 08. 2021; nedosiahli školskú spôsobilosť; pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne prostredie nie je u nich predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka základnej školy)

Deťmi pokračujúcimi v plnení povinného predprimárneho vzdelávania budú deti, ktoré po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahli školskú spôsobilosť a riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia (§ 28a ods. 3 školského zákona).

Presné miesto a čas zápisu určí zriaďovateľ školy – mesto, obec (pri štátnych školách), združenie alebo iná inštitúcia (pri súkromných a cirkevných školách) formou všeobecne záväzného nariadenia alebo ohlásenia o zápise (t.č. s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení). Organizácia a obsah zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky je v plnej kompetencii príslušnej základnej školy.)

Základná škola vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje o dieťati a rodičoch v rozsahu ustanovenom školským zákonom. Rodičia môžu základnej škole tieto osobné údaje poskytnúť  pred zápisom dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Zákonom č. 245/2008 Z. Z. z. v znení účinnom od 01. 01. 2021 sa zrušil inštitút odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky ako  aj inštitút dodatočného odloženia plnenia povinnej školskej dochádzky. Zrušenie týchto dvoch inštitútov prináša so sebou mnoho zmien aj v kompetenciách tak riaditeľov ZŠ ako aj riaditeľov MŠ:

  1. riaditelia ZŠ, ZŠ s MŠ a spojenej školy s organizačnou zložkou „základná škola“: nemôžu už v rámci zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky od školského roku 2021/2022 rozhodovať o  žiadosti zákonných zástupcov o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, pretože sa nielenže tento inštitút zrušil  v školskom zákone, ale aj podľa znenia § 5 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. účinného od 1.1.2021 už o tejto veci nemajú kompetenciu rozhodovať.
  2. riaditelia MŠ, ZŠ s MŠ a spojenej školy s organizačnou zložkou „materská škola“:  zákonným zástupcom detí alebo zástupcom zariadenia pred zápisom na povinnú školskú dochádzku môžu odporúčať, aby požiadali o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, pričom ich upozornia, že k žiadosti musia doložiť:
    • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
    • písomný  súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,
    • informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Predčasné zaškolenie – vo výnimočných prípadoch je možné zapísať do školy aj dieťa, ktoré dosiahne vek šesť rokov po auguste kalendárneho roka. Takéto dieťa môže byť do školy zapísané, pokiaľ je dostatočne fyzicky, psychicky i sociálne zrelé a pripravené na začiatok povinnej školskej dochádzky. Spôsobilosť dieťaťa ísť do školy musí zákonný zástupca dieťaťa preukázať súhlasnými vyjadreniami príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP) a všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré priloží k žiadosti o zápis.