Zápis detí do prvého ročníka ZŠ

Zápisy detí do 1. ročníka základnej školy prebiehajú v termíne medzi 1. a 30. aprílom v kalendárnom roku. Ak dieťa dovŕši do 31. augusta vek 6 rokov, každý rodič je podľa zákona povinný zapísať svoje dieťa na niektorú základnú školu. Rodič prihlási dieťa buď do spádovej školy, kde má rodina trvalé bydlisko, ale vybrať si môže aj inú školu, pokiaľ riaditeľ školy dieťa prijme. Presné miesto a čas zápisu určí zriaďovateľ školy – mesto, obec (pri štátnych školách), združenie alebo iná inštitúcia (pri súkromných a cirkevných školách) formou všeobecne záväzného nariadenia alebo ohlásenia o zápise.

V prípade, že rodičia s dieťaťom žijú v zahraničí alebo plánujú odísť do zahraničia, a rodičia aj dieťa majú slovenské občianstvo, musí byť dieťa aj tak riadne prihlásené do školy v Slovenskej republike. Pri zápise zákonný zástupca (ZZ) oznámi, že dieťa bude navštevovať školu v zahraničí, prípadne môže dieťa zapísať na diaľku – v tom prípade môže splnomocniť niekoho na Slovensku, aby dieťa zapísal do hociktorej základnej školy v SR. Splnomocnená osoba sa preukáže rodným listom dieťaťa, splnomocnením od zákonného zástupcu dieťaťa a svojim občianskym preukazom. ZZ zároveň písomne požiada riaditeľa školy o povolenie navštevovať základnú školu v zahraničí. Riaditeľ školy, ak nie sú pochybnosti o rodičovstve a zodpovednosti žiadateľa, vydá rozhodnutie o vzdelávaní sa žiaka mimo SR.

Ak rodič uvažuje o odklade školskej dochádzky alebo sa u  dieťaťa objavili ťažkosti, ktoré si budú vyžadovať špeciálny prístup a rodič ešte stále nevie, na ktorej škole bude dieťa reálne zaškolené – zapíše ho na školu, ktorá je pre neho spádová podľa miesta trvalého bydliska dieťaťa.

Predčasné zaškolenie – vo výnimočných prípadoch je možné zapísať do školy aj dieťa, ktoré dosiahne vek šesť rokov po auguste kalendárneho roka. Takéto dieťa môže byť do školy zapísané, pokiaľ je dostatočne fyzicky, psychicky i sociálne zrelé a pripravené na začiatok povinnej školskej dochádzky. Spôsobilosť dieťaťa ísť do školy musí zákonný zástupca dieťaťa preukázať súhlasnými vyjadreniami príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP) a všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré priloží k žiadosti o zápis.

Dieťa sa zúčastňuje zápisu spolu so zákonným zástupcom. O tom, čo treba so sebou priniesť na zápis, informuje škola. Zvyčajne to býva: občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa, v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí, vyplnená prihláška (tú si môžete niekde stiahnuť z webovej stránky školy alebo ju vyplníte priamo na zápise).

Legislatíva k zápisu dieťaťa do ZŠ

  • zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • § 19, § 20, § 23, § 24, § 25 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov
  • vyhláška Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole
  • všeobecne záväzné nariadenie (VZN) príslušnej obce o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Odklad školskej dochádzky

Zákonný zástupca dieťaťa má právo pri zápise písomne požiadať školu  o odklad začiatku plnenia školskej dochádzky o jeden školský rok. Dôvodom odkladu môže byť zdravotný stav dieťaťa, psychická a pracovná nezrelosť, emocionálna nepripravenosť, výraznejšie jazykové deficity, sociálne a kultúrne príčiny.

Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa na základe predchádzajúceho vyšetrenia a odporučenia z CPPPaP a detského lekára  s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.

Vyšetrením školskej zrelosti v CPPPaP, ktoré si vyžaduje viac než len dosiahnutie chronologického veku, dokáže odborný zamestnanec CPPPaP  (psychológ, špeciálny pedagóg) zachytiť určité percento detí, pre ktoré je vhodnejší odklad školskej dochádzky, prípadne zaradenie do nultého alebo prípravného ročníka.