Školská zrelosť a pripravenosť

Školskú zrelosť vnímame ako zrelosť CNS. Prejavuje sa odolnosťou voči záťaži, schopnosťou sústrediť sa a emočnou stabilitou. Zrenie CNS ovplyvňuje lateralizáciu, rozvoj motorickej a senzomotorickej koordinácie, je predpokladom k rozvoju sluchovej i zrakovej percepcie.

Pojem školská pripravenosť zahŕňa oproti biologickému zreniu skôr úroveň predškolskej prípravy z hľadiska schopností, vplyvu prostredia a výchovy.

Pojem „školská spôsobilosť“ môžeme definovať ako strešný termín, ktorý integruje pojmy „zrelosť“ a „pripravenosť“ vo vzájomnej súčinnosti, pričom do istej miery rozlišuje medzi schopnosťami a zručnosťami, ktoré dieťa dosiahne  v procese zrenia a tými, ktoré dosiahne vplyvom prípravy a nácviku pod vedením inej osoby. Čiže za základné podmienky vstupu dieťaťa do školy považujeme zrelosť po stránke somatickej, psychickej a sociálnej.

Očakávania od budúceho prváka

Od dieťaťa sa vyžaduje aby bolo po stránke somatického, psychického, emocionálneho a sociálneho vývinu zrelé a pripravené zvládať požiadavky školy.

Je potrebné, aby vedelo:

 • osvojovať a pamätať si primerané množstvo nových vedomostí a zručností
 • regulovať svoju pohyblivosť a impulzívnosť
 • neodbiehať od činnosti, na určitý čas cielene zameriavať pozornosť
 • vydržať bez rodičov
 • adaptovať sa na skupinu, spolupracovať so skupinou
 • prispôsobiť sa pokynom cudzieho dospelého

Určité oslabenia v podobe zdravotného, telesného či zmyslového deficitu, oneskorovania psychického vývinu alebo nerovnomerného vývinu sa stávajú zásadnými faktormi, ktoré sťažujú dieťaťu proces učenia a získavania nových vedomostí a zručností.

Čo by mal budúci prvák vedieť

Jazyk, reč a poznanie:

 • pri spontánnom rečovom prejave hovoriť gramaticky správne (skloňovať, časovať, používať minulý, prítomný a budúci čas), používať všetky slovné druhy (slovesá, prídavné mená, podstatné mená… atď );
 • sformulovať otázku a tiež na otázku odpovedať;
 • uprednostňovať verbálnu formu komunikácie (pomocou reči dosahovať cieľ);
 • informovať o svojich zážitkoch, pocitoch a prianiach;
 • vysvetliť, čo znamenajú niektoré slová (napríklad: žaba, kabát, auto), vie vystihnúť charakteristickú vlastnosť, či funkciu slova;
 • porozprávať krátku, známu rozprávku s udržaním dejovej línie a taktiež zoradiť obrázky (3 – 4) podľa deja rozprávky;
 • naspamäť poznať básničku, pesničku, riekanku a pod.;
 • povedať svoje meno, mená súrodencov, rodičov, kamarátov, adresu;
 • tvoriť nadradené pojmy, kategórie (napr.: hruška, jablko, slivka je ovocie);
 • tvoriť protiklady slov (napr.: malý – veľký, teplý – studený,…);
 • pochopiť a zrealizovať inštrukcie, pokyny (napríklad: „Vezmi si modrú pastelku a nakresli kruh do stredu papiera“).

Sluchové vnímanie:

 • určiť, či sa 2 slová rýmujú alebo nie;
 • rozlíšiť dvojice slov, či sú rovnaké alebo nie (hrady-brady, sud-sad, pije-bije,…);
 • určiť začiatočnú hlásku slova a poslednú hlásku v slove;
 • jednoslabičné slová rozložiť na hlásky napríklad: LES  →  L-E-S;
 • zopakovať vetu zloženú z piatich slov alebo zapamätať si štyri nesúvisiace slová.

Zrakové vnímanie:

 • v rade obrázkov odlíšiť, ktorý obrázok je iný, ak sa líšia v detaile a tiež vo vertikálnej a horizontálnej polohe;
 • nájsť zhodné obrázky;
 • doplniť chýbajúcu časť v obrázku;
 • poskladať obrázok z niekoľkých častí;
 • zo 6 obrázkov aspoň 3 si zapamätať.

Matematické predstavy:

 • rozlíšiť viac, menej, rovnako pri rôznej veľkosti a usporiadaní prvkov;
 • určiť množstvo o jedno viac alebo menej;
 • triediť prvky (tvoriť skupiny) podľa kritérií: farby, veľkosti, tvaru;
 • zoradiť 5 prvkov podľa veľkosti od najmenšieho po najväčší a naopak;
 • rozlišovať pojmy: malý-stredný-veľký, vysoký-vyšší-najvyšší, málo-menej-najmenej;
 • poznať a pomenovať kruh, trojuholník, štvorec a obdĺžnik.

Motorika, grafomotorika:

 • udržať rovnováhu, poskakovať na jednej nohe, chytať a hádzať loptu;
 • uvoľniť ruku pri kreslení, správne držať ceruzku;
 • nakresliť: postavu, vlnovku, šikmú čiaru, „zuby“, horný a dolný oblúk;
 • prekresliť podľa predlohy kruh, trojuholník a štvorec a pod.

Sociálne zručnosti:

 • spolupracovať, adekvátne komunikovať a dodržiavať pravidlá;
 • reagovať na pokyny autority;
 • byť trpezlivý, počkať, až na neho príde rad;
 • rozlišovať medzi hrou a úlohami;
 • zhodnotiť pod vedením dospelého následky vlastného správania v jednoduchých situáciách;
 • ovládať sebaobslužné zručnosti (obliekanie, stolovanie, hygienické návyky).