Zápis detí do MŠ

Od septembra 2021 bude materská škola povinná pre všetky 5-ročné deti

Každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2021 (vrátane) dosiahne päť rokov veku, musí jeho rodič prihlásiť na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania do materskej školy zaradenej v sieti škôl a školských zariadení.

Ak pôjde o deti, ktoré do 31. augusta 2021 (vrátane) dosiahnu päť rokov veku a už sú prijaté do materskej školy v skoršom veku, tieto deti nie je opätovne potrebné prihlasovať na prijatie do materskej školy, takéto deti sa stanú automaticky deťmi, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

Odklad plnenia školskej dochádzky 

Zákonom č. 245/2008 Z. Z. z. v znení účinnom od 01. 01. 2021 sa zrušil inštitút odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky ako aj inštitút dodatočného odloženia plnenia povinnej školskej dochádzky. Zrušenie týchto dvoch inštitútov prináša so sebou mnoho zmien aj v kompetenciách  riaditeľov ZŠ a riaditeľov MŠ.

Riaditelia ZŠ, ZŠ s MŠ a spojenej školy s organizačnou zložkou „základná škola“:
– nemôžu už v rámci zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky od škol. roku 2021/2022 rozhodovať o  žiadosti zákonných zástupcov o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, pretože sa nielenže tento inštitút zrušil v školskom zákone, ale aj podľa znenia § 5 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. účinného od 01. 01. 2021 už o tejto veci nemajú kompetenciu rozhodovať.

Riaditelia MŠ, ZŠ s MŠ a spojenej školy s organizačnou zložkou „materská škola“:
– už zákonným zástupcom detí alebo zástupcom zariadenia pred zápisom na povinnú školskú dochádzku nemôžu odporúčať požiadať o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, ale už zákonným zástupcom detí alebo zástupcom zariadenia pred zápisom na povinnú školskú dochádzku môžu odporúčať len požiadať o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, pričom ich musia upozorniť, že k žiadosti o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania musia doložiť aj:

  • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  • písomný  súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a
  • informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Táto zmena neprináša obsahovú zmenu pre prácu poradenských odborníkov. Naďalej budú posudzovať školskú spôsobilosť dieťaťa a pokiaľ zistia, že ju dieťa nedosiahlo, vydajú písomný súhlas s pokračovaním povinného predprimárneho vzdelávania.

Predčasné prijatie dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie

Podľa §28a, (5) školského zákona môže zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia požiadať, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta. K žiadosti musí priložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Súhlasné vyjadrenie k predčasnému nástupu na povinné predprimárne vzdelávanie neznamená súhlas s predčasným zaškolením dieťaťa (do ZŠ) v nasledujúcom školskom roku. Pokiaľ sa preukáže, že dieťa počas predčasného plnenia povinného predprimárneho vzdelávania nedosiahlo školskú spôsobilosť, bude pokračovať ešte jeden rok v materskej škole rovnako ako jeho rovesníci. Na rozdiel od predčasného zaškolenia nepredstavuje teda predčasné prijatie na povinné predprimárne vzdelávanie krok so závažnými dôsledkami.