Prieskum COVID 19

Vážené dámy, vážení páni.

VÚDPaP sa aj v tomto čase snaží o ďalšie zmapovanie faktorov, ktoré môžu ovplyvňovať psychickú pohodu a vnímanie rodičov a ich detí počas pandémie koronavírusu, aj s ohľadom na osoby z inokultúrneho prostredia.

Preto Vás opäť chceme požiadať o vyplnenie dotazníka Edukácia našich detí v čase mimoriadneho stavu (3. fáza) 

Link na dotazník: https://forms.gle/VQyhGwBrMb3Kutzo6

OZNAM – prevádzka centra

CPPPaP poskytuje odbornú činnosť prezenčnou formou v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami, ktoré je potrebné dodržiavať:

  • pred vstupom podpísať vyhlásenie o bezinfekčnosti,
  • vstup do priestorov CPPPaP len s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami (respirátor FFP2, rúško, šál, šatka)
  • nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov centra
  • vstup cudzím osobám do priestorov centra je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom centra a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby
  • na komunikáciu externých osôb s centrom počas stránkových hodín využívať prioritne dištančný spôsob komunikácie (telefonický, písomný, maily a pod.)
  • zabezpečenie diagnostiky a poradenstva na základe telefonického / mailového objednania

Bližšie informácie vám poskytneme pri objednávaní. V prípade akýchkoľvek otázok a ťažkostí sa môžete na nás obrátiť:

  • Telefónne čísla:    044/434 26 34,   044/432 80 54  v pracovných dňoch v čase od 8.00 – 14.30 hod.
  • Emailová adresa:     cpppap@ppprk.sk , daudova@ppprk.sk

Zápis do 1. ročníka – aktualizácia

Milí rodičia,

zápisy detí do 1. ročníka základnej školy prebehli tento rok v rámci hygienicko-epidemiologických opatrení bez prítomnosti detí.

V našom poradenskom zariadení bol bežne v tomto období čas posudzovania „školskej spôsobilosti“ detí v súvislosti s ich nástupom do 1. ročníka ZŠ. Vzhľadom na aktuálnu situáciu zatiaľ nie je možné deti diagnostikovať. Vyšetrenia školskej pripravenosti detí zrealizujeme odborným kvalifikovaným postupom hneď ako to bude možné po uvoľnení karanténnych opatrení.

Pokračovať v čítaní „Zápis do 1. ročníka – aktualizácia“

Odporúčania k prijímacím skúškam do stredných škôl

Prijímacie konanie sa uskutočňuje v súlade s § 62 – § 71 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa  zákona č. 184/2009 Z. z.

Riaditeľ spolu s pedagogickou radou určí formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah podľa učebných osnov základnej školy. Určí kritéria na úspešné a neúspešné vykonanie skúšky ako aj ostatné podmienky prijatia na štúdium.

Pokračovať v čítaní „Odporúčania k prijímacím skúškam do stredných škôl“