Odporúčania k prijímacím skúškam do stredných škôl

Prijímacie konanie sa uskutočňuje v súlade s § 62 – § 71 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa  zákona č. 184/2009 Z. z.

Riaditeľ spolu s pedagogickou radou určí formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah podľa učebných osnov základnej školy. Určí kritéria na úspešné a neúspešné vykonanie skúšky ako aj ostatné podmienky prijatia na štúdium.

Vzhľadom na typ a stupeň zdravotného znevýhodnenia žiaka (žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – ŠVVP) sa odporúča v jednotlivých prípadoch modifikovať podmienky prijímacej skúšky po technickej a časovej stránke tak, aby bolo žiakovi umožnené preukázať reálnu úroveň vedomostí a zručnosti. Cieľom je zabezpečiť, aby žiak so zdravotným znevýhodnením nebol v porovnaní so svojimi rovesníkmi diskriminovaný. Naopak, zámerom modifikácie podmienok prijímacej skúšky rozhodne nie je zvýhodnenie žiaka so zdravotným znevýhodnením oproti intaktným žiakom.

Pracovník školy, zodpovedný za riadenie a koordináciu špeciálnopedagogickej starostlivosti (školský špeciálny pedagóg, výchovný poradca, triedny učiteľ ) by mal nadviazať kontakt s každým žiakom so zdravotným znevýhodnením, ktorý si podá prihlášku na strednú školu, ako aj s jeho rodičmi. Rodičov a žiaka je potrebné dopredu informovať o tom, že podmienky prijímacej skúšky môžu byť podľa potreby upravené vzhľadom na zdravotné znevýhodnenie žiaka. Informácie o úprave podmienok prijímacieho konania sú súčasťou zverejnených kritérií prijímacieho konania.

Za úpravu technickej stránky prijímacej skúšky zodpovedá stredná škola.

Podľa typu a stupňa zdravotného znevýhodnenia odporúčame urobiť nasledovné úpravy u žiakov s ADHD/ADD a špecifickou poruchou učenia (žiaci s dyslexiou, dysortografiou a dysgrafiou, ktorí sú na ZŠ vzdelávaní formou individuálneho začlenenia):

  • predĺžiť čas na vypracovanie písomnej časti skúšky o 25%; u chorých a zdravotne oslabených žiakov predĺžiť čas až o 50%;
  • nahradiť písomnú skúšku takou formou skúšky, ktorá by neskresľovala jeho vedomosti a zručnosti (napr. vynechať diktát alebo použiť formu doplňovačky, v prípade, že sa nedohovorí ústna forma, použiť na preskúšanie vedomostí test);
  • pri úprave testu použiť písmo Arial, veľkosť písma 14, riadkovanie 1,5, zvýraznenie podstaty úlohy (podčiarknutím, tučným písmom a pod.), členenie testového hárka tak, aby uľahčoval orientáciu, zvýraznené oddelenie otázok; zápis odpovedí priamo do testového zošita (zakrúžkovanie odpovede alebo zapísanie odpovede do riadka).

Súčasne s prihláškou na štúdium na strednej škole podáva rodič (zákonný zástupca) riaditeľovi strednej školy Žiadosť o úpravu prijímacej skúšky. V tomto prípade je potrebné vyplniť na prihláške aj bod 10. – Kód vzdelávania uchádzača so ŠVVP.

U integrovaných žiakov so zdravotným postihnutím odporúčame konzultovať úpravu prijímacej skúšky s CŠPP.

CPPPaP Ružomberok