Zápis do základnej školy

Odporúčania k zápisu do základnej školy

   Dňom 15. januára 2015 sa na základných školách začínajú zápisy do 1. ročníka.  Pravidlá pre jeho realizáciu sa pre tento školský rok nemenia a preto chceme len zdôrazniť, aby sa pri zápise postupovalo maximálne  zodpovedne pri posudzovaní školskej spôsobilosti.

  • Pri pochybnostiach zo strany zdravotnej pripravenosti  (posudzuje pediater) alebo z pohľadu psychickej, kultúrnej a sociálnej pripravenosti na školu ( posudzuje poradňa)  žiadajte od rodičov, aby  kontaktovali poradenské zariadenie preto,  aby sa predišlo zaškoleniu nezrelých detí. Pri zápise odporúčame spolupracovať aj so spádovou MŠ.
  • Škody, ktoré na psychike dieťaťa predčasným zaškolením vznikajú sa často vlečú až do dospelosti a negatívne ovplyvňujú aj  jeho uplatnenie v praktickom živote.
  • Pri zisťovaní školskej spôsobilosti detí venovať osobitnú pozornosť deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, najmä deťom z marginalizovaných komunít. Ak sa vyšetrením zistí, že dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť z dôvodu SZP, nenavštevuje materskú školu a nie je predpoklad dosiahnutia školskej spôsobilosti,  odporúča sa zaradenie do nultého ročníka alebo odklad školskej dochádzky, príp. iné riešenie.
  • Súčasne platia odporúčania  a pokyny ŠÚ Ružomberok, Likavka

 Mgr. Jozef Novák, riaditeľ CPPPaP

Ďalšie informácie tu.